Zasady rekrutacji do klas pierwszych

REKRUTACJA DO PIERWSZYCH KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
prowadzonych przez miasto Chorzów na rok szkolny 2020/2021

 


PDF ICO Do pobrania – Zgłoszenie przyjęcia ucznia do klasy pierwszej (z rejonu)
PDF ICO Do pobrania – Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej (spoza rejonu)
PDF ICO Wykaz ulic – Rejon szkoły SP39


Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych) – wzór dostępny w szkole podstawowej. ZGŁOSZENIE NALEŻY ZŁOŻYĆ NIEZWŁOCZNIE. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w uchwale Nr XXXIII/607/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 marca 2017 r. www.bip.chorzow.eu/add_www/file/uchwala_607.pdf w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

Terminy określa Zarządzenie Nr OR.26.2020. z dnia 16 stycznia 2020 r. Prezydenta Miasta Chorzów www.bip.chorzow.eu/index.php?id=157925142819126028 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów zamieszkałych poza obwodem na rok szkolny 2020/2021.

 

 


Dokumenty archiwalne (rekrutacja do klas pierwszych SP39 2019/2020)

PDF ICO Do pobrania – Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej (z rejonu)
PDF ICO Do pobrania – Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej (spoza rejonu)
PDF ICO Wykaz ulic – Rejon szkoły SP39


Dokumenty archiwalne (rekrutacja do klas pierwszych SP39 2018/2019)

PDF ICO ARCHIWUM – Do pobrania – Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej (z rejonu)
PDF ICO ARCHIWUM – Do pobrania – Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej (spoza rejonu)
PDF ICO ARCHIWUM – Wykaz ulic – Rejon szkoły SP39


Dokumenty archiwalne (rekrutacja do klas gimnazjalnych GIM5 2016/2017)

PDF ICO ARCHIWUM – Do pobrania – formularz zgłoszenia ucznia do gimnazjum
PDF ICO ARCHIWUM – Do pobrania – wniosek o przyjęcie ucznia do gimnazjum
PDF ICO ARCHIWUM – Regulamin rekrutacji do Gimnazjum nr 5
PDF ICO ARCHIWUM – Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty – terminy rekrutacji (2016)