Prawa i obowiązki rodziców

Wyciąg ze statutu szkoły

Rozdział 10
Współdziałanie Gimnazjum z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki (prawa i obowiązki rodziców)

§ 36. 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia.

2. W celu osiągnięcia jak najlepszych efektów wychowania i kształcenia ustala się formy współdziałania:

1) spotkania dyrektora z radą rodziców na początku  roku szkolnego oraz w każdym innym okresie, nie mniej niż trzy razy w roku szkolnym, przy czym spotkania mogą być również zorganizowane z inicjatywy lub na wniosek rady rodziców;
2) spotkania wychowawcy klasy z rodzicami na początku  roku szkolnego, po śródrocznej konferencji klasyfikacyjnej oraz w trakcie każdego okresu, przy czym spotkania mogą być również zorganizowane z inicjatywy lub na wniosek rodziców;
3) umożliwienie rodzicowi w czasie spotkania z wychowawcą, kontaktu również z innymi nauczycielami uczącymi jego dziecko;
4) umożliwienie indywidualnych spotkań z wychowawcą w zależności od potrzeb, przy czym spotkania te nie powinny kolidować z realizacją zadań dydaktycznych i opiekuńczych nauczyciela;
5) organizowanie w miesiącu poprzedzającym konferencję klasyfikacyjną konsultacji, podczas których rodzic ma możliwość kontaktu z wszystkimi nauczycielami uczącymi jego dziecko;
6) organizowanie cotygodniowych, indywidualnych konsultacji z nauczycielami zgodnie z harmonogramem wywieszony w gablocie informacyjnej dla rodziców,
7) przekazywanie informacji na temat postępów w nauce, osiągnięć edukacyjnych, zachowania ucznia za pomocą:
a) dzienniczka ucznia;
b) zeszytu przedmiotowego;
c) karty informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną, naganną zachowania, nieklasyfikowaniem;
d) karty ocen przewidywanych;
e) dziennika elektronicznego na stronie www.dziennik.librus.pl .

3. Dla rodziców kandydatów dla klas pierwszych organizuje się w lutym lub w marcu każdego roku szkolnego „dni otwarte”, podczas których mogą oni zobaczyć bazę szkoły i poznać ofertę edukacyjną.

§ 37. Prawa i obowiązki rodziców uczniów.

1. Rodzice uczniów mają prawo do:

1) znajomości zadań i planów dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie i w szkole;
2) uzyskiwania  informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
3) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zawartych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania;
4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;
5) występowania z inicjatywami mającymi na celu poprawienie jakości pracy szkoły, uatrakcyjnienie form prowadzenia zajęć, organizowania imprez środowiskowych;
6) zgłaszania swoich wniosków lub zastrzeżeń oraz uwag do wychowawcy klasy, do pedagoga szkolnego i do dyrektora szkoły w każdym czasie;
7) składania skarg w trybie „Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Gimnazjum nr 5 w Chorzowie”;
8 ) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy gimnazjum.

2. Rodzice uczniów mają obowiązek:

1) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
2) informowania wychowawcy o dłuższej chorobie (powyżej 7 dni);
3) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;
4) wyposażenia dziecka w podręczniki i przybory szkolne;
5) uczestniczenia w spotkaniach z wychowawcą;
6) stosowania się do ustaleń z dyrektorem szkoły, wychowawcą, pedagogiem i higienistką szkolną;
7) stałego monitorowania osiągnięć edukacyjnych i zachowania dziecka;
8 ) zapoznanie się  i potwierdzenie podpisem, informacji, o których mowa w § 36 ust. 2 pkt 7 lit.c;
9) informowania wychowawcy o sytuacjach życiowych mających wpływ na postępy w nauce i zachowanie dziecka w celu zapewnienia mu optymalnych form pomocy pedagogiczno-psychologicznej;
10) uczestniczenia i wspierania szkoły w działaniach rozwijających ją i integrujących społeczność szkolną;
11) reagowania na wezwania wychowawcy, dyrektora, nauczycieli, pedagoga.

§ 38.

1. Rodziców szczególnie zaangażowanych w życie klasy rada pedagogiczna, na wniosek wychowawcy nagradza listem pochwalnym.
2. Rodzicom szczególnie zaangażowanym w życie szkoły rada pedagogiczna, po zaciągnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego, nadaje honorowy tytuł „Przyjaciel szkoły”.
3. Rodziców wzorowych uczniów Rada Pedagogiczna nagradza listem pochwalnym.

Skip to content