Prawa i obowiązki rodziców

Wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej nr 39 im. Józefa Lompy w Chorzowie

 1. Rodzice współdziałają z nauczycielami w zakresie wychowania, profilaktyki i nauczania swoich dzieci.
 2. Rodzice mają obowiązek:
  • dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka szkoły i informowania w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły o realizacji obowiązku szkolnego poza obwodem szkoły;
  • zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne i usprawiedliwiać nieobecności w ciągu 7 dni od powrotu dziecka do szkoły w formie ustalonej z wychowawcą;
  • stworzyć dziecku warunki zapewniające przygotowanie się do zajęć szkolnych, zakupić dodatkowe wyposażenie jak strój gimnastyczny, przybory geometryczne, plastyczne i inne potrzebne do realizacji zajęć;
  • uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez wychowawcę klasy oraz na każde wezwanie pisemne, telefoniczne lub skierowane poprzez e-dziennik indywidualnie kontaktować się z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów w przypadku trudności w nauce lub rażących zachowań dziecka w szkole;
  • współdziałać z wychowawcą klasy w celu eliminowania przeszkód natury społecznej i psychicznej utrudniającej dziecku postępy w nauce,
  • interesować się nauką dziecka w domu, zapewnić mu właściwe warunki do nauki,
  • monitorować systematycznie osiągnięcia edukacyjne oraz nieobecności swoich dzieci logując się do e- dziennika, a w szczególności motywować dziecko do poprawy ocen;
  • przeglądać e-dziennik, za pośrednictwem którego Szkoła informuje rodziców o grożących ich dziecku ocenach niedostatecznych pod koniec półrocza lub roku szkolnego, z zastrzeżeniem, że brak dostępu do Internetu nie zwalnia wychowawcy z obowiązku szukania innych sposobów przekazywania informacji rodzicom;
  • w miarę swoich możliwości finansowych i zawodowych działać na rzecz Szkoły, pomagać w  zdobyciu środków i sponsorów na realizację zadań zawartych w niniejszym Statucie;
  • przekazywać wychowawcy informacje o stanie zdrowia dziecka lub trudnej sytuacji materialnej oraz wszystkie inne mogące mieć wpływ na funkcjonowanie dziecka w szkole.
 3. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przy czym przez niespełnianie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej.

 

 1. Rodzice mają prawo do:
  • poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i Szkole,
  • znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz innych aktów prawnych obowiązujących w Szkole,
  • rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
  • uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (informacji, porad w sprawach wychowania i kształcenia swych dzieci),
  • korzystania z pomocy materialnej dla dzieci,
  • wyrażania i przekazywania Radzie Pedagogicznej czy Radzie Rodziców opinii, pytań, wniosków związanych z funkcjonowaniem Szkoły oraz realizacją zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych,
  • rozwijania umiejętności wychowawczych poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
  • uczestnictwa w spotkaniach zespołu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
  • występowania wraz z uczniami z wnioskiem do dyrektora o zmianę wychowawcy klasy,
  • wnioskować o realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą .
 2. Zasady dobrej współpracy z rodzicami to rzetelność, konkretność i regularność informacji dostarczanych rodzicom, dotyczących dobrych i złych wyników w nauce i zachowaniu, udzielanych podczas wywiadówek, rozmów indywidualnych na życzenie rodzica lub nauczyciela.
 3. Partnerstwo we współdziałaniu polega na:
  • wspólnym szukaniu przyczyn i dróg wyjścia z problemów dydaktycznych i wychowawczych, mającym na celu dobro dziecka (wywiad środowiskowy),
  • rozmowach z rodzicami i opiekunami, udzielaniu informacji o instytucjach wspomagających Szkołę w działalności profilaktycznej, konsultacyjnej i leczniczej,
  • otwartość Szkoły na środowisko lokalne wyraża się w przybliżaniu pracy Szkoły, jej osiągnięć poprzez lekcje otwarte, imprezy środowiskowe, współpracę z samorządem lokalnym,
  • poufność i dyskrecja w przekazywaniu informacji dotyczących dziecka i jego rodziny wyraża się w tajności obrad Rady Pedagogicznej, tajności korespondencji, właściwym klimacie i miejscu rozmów z rodzicami,
  • wzajemny szacunek i tolerancja wyraża się w docenianiu starań i pracy Szkoły oraz rodziców, uznaniu prawa do błędów (Szkoły i rodziców), słuchaniu i reagowaniu Szkoły na słuszne opinie i postulaty rodziców, kulturze słowa i bycia we wzajemnych kontaktach, wywiązywaniu się z umów.
 4. Obowiązujący w szkole system współdziałania z rodzicami zakłada:
  • angażowanie rodziców do aktywnego udziału w życiu szkoły (imprezy, uroczystości, wycieczki, festyny, ,,Dni Otwarte” szkoły);
  • aktualizowanie informacji na stronie internetowej szkoły;
  • organizowanie spotkań, prelekcji edukacyjnych i wpierających kompetencje wychowawcze rodziców;
  • przygotowywanie zajęć pokazowych i lekcji otwartych;
  • pozyskiwanie opinii rodziców;
  • wręczanie podziękowań za współpracę ze szkołą.

 

Skip to content