Harmonogram klasyfikacji

Harmonogram zebrań rady pedagogicznej i klasyfikacji w roku szkolnym 2023/2024

11.09.2023 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – plan nadzoru pedagogicznego

23.10.2023 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – sprawy bieżące

30 i 31.10.2023 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

20.11.2023 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej, szkolenie WDN

do 19.12.2023 r.

(ze względu na przerwę świąteczną)

Na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną nauczyciele i wychowawca klasy informują uczniów o zagrożeniu niedostateczną oceną śródroczną z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o zagrożeniu naganną oceną z zachowania, z zastrzeżeniem, że jeśli w ostatnim miesiącu nauki zajdzie sytuacja, która zgodnie z kryteriami oceny zachowania spowoduje obniżenie oceny do nagannej, wychowawca zwolniony jest z przestrzegania w/w terminu. Rodzice informowani są również o możliwości nieklasyfikowania ucznia.

22.12.2023 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23.12.2023 – 1.01.2024 r.

Przerwa świąteczna

16.01.2024 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej, szkolenie PPP w Chorzowie

do 19.01.2024 r.
do godz. 15.00

Ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania na trzy dni przed zatwierdzeniem klasyfikacji śródrocznej przez RP

22.01.2024 r. Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna
28.01.2024 r. Koniec I okresu
29.01.2024 r. Początek II okresu
29.01.-11.02.2024 Ferie zimowe
19.02.2024 r. Zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy szkoły w I okresie
28.03.-2.04.2024 r. Przerwa świąteczna (Wielkanoc)
15.04.2024 r. Zebranie Rady Pedagogicznej.
29 i 30.04.2024,
2.05.2024 r,

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

(ze względu na święta – wolne 29.04.-3.05.2023 cały tydzień)

do 17.05.2024 r. Na miesiąc przed klasyfikacją roczną nauczyciele i wychowawca klasy informują uczniów o zagrożeniu niedostateczną oceną roczną z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o zagrożeniu naganną oceną z zachowania, z zastrzeżeniem, że jeśli w ostatnim miesiącu nauki zajdzie sytuacja, która zgodnie z kryteriami oceny zachowania spowoduje obniżenie oceny do nagannej, wychowawca zwolniony jest z przestrzegania w/w terminu. Rodzice informowani są również o możliwości nieklasyfikowania ucznia.
31.05.2024 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (piątek po Bożym Ciele)
do 3.06.2024 r. Na dwa tygodnie przed roczną klasyfikacją nauczyciele informują uczniów, a wychowawca rodziców (prawnych opiekunów), o przewidywanych ocenach rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie zachowania
4.06.2023 r.

Następnego dnia po otrzymaniu karty ocen przewidywanych uczeń może wystąpić z pisemną prośbą do nauczyciela o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Uczeń może wystąpić z prośbą o podwyższenie oceny o jeden stopień od oceny przewidywanej, zgodnie z warunkami określonymi w §73 ust.1 Statutu Szkoły.

Nauczyciel wskazuje termin, zakres wiadomości oraz formę wykonania zadań zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania na ocenę, o którą uczeń się ubiega.

Test jest sprawdzany i oceniany w tym samym dniu, a ocena podana jest uczniowi. Jeżeli uczeń otrzymał ocenę, o jaką się ubiegał, to jest ona oceną roczną klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. W przypadku, gdy uczeń nie otrzymał oceny, o którą się ubiegał, to przewidywana przez nauczyciela ocena roczna jest oceną ustaloną.

do 14.06.2024 r.
do godziny 15.00

Ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania

17.06.2024 r. Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna
21.06.2024 r. Zakończenie roku szkolnego
26.06.2024 r. Zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy szkoły 2023/2024
27-28.08.2024 r. Egzaminy poprawkowe

 

Skip to content