Harmonogram klasyfikacji

Harmonogram konferencji Rady Pedagogicznej i klasyfikacji w roku szkolnym 2019/2020

9. 09. 2019 r. Konferencja Rady Pedagogicznej –plan nadzoru pedagogicznego
9. 09. 2019 r. Zebranie rodziców
24. 09. 2019 r.
Konferencja Rady Pedagogicznej – organizacja pracy szkoły, Librus, Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
7. 10. 2019 r. Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej
18. 11. 2019 r. Konferencja Rady Pedagogicznej
18. 11. 2019 r. Zebranie rodziców
21-23.11.2019 Próbny Egzamin Ósmoklasisty
do 6. 12. 2019. Na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną nauczyciele i wychowawca klasy informują uczniów o zagrożeniu niedostateczną oceną śródroczną z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o zagrożeniu naganną oceną z zachowania, z zastrzeżeniem, że jeśli w ostatnim miesiącu nauki zajdzie sytuacja, która zgodnie z kryteriami oceny zachowania spowoduje obniżenie oceny do nagannej, wychowawca zwolniony jest z przestrzegania w/w terminu. Rodzice informowani są również o możliwości nieklasyfikowania ucznia.
23.12.2019 – 1.01. Przerwa świąteczna
do 3.01.2020 r. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ocena zachowania zostają ustalone na trzy dni przed konferencją klasyfikacyjną.
8. 01. 2020 r. Konferencja klasyfikacyjna
8, 9. 01. 2020 Zebrania z rodzicami
10. 01. 2020 r. Koniec I okresu
13.01-26.01.2020 Ferie zimowe
27.01.2020 r. Początek II okresu
3. 02. 20120r. Konferencja podsumowująca I okres
30. 03. 2020 r. Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej
30. 03. 2020 r Zebrania z rodzicami
1. 04. 2020 r. Konferencja Rady Pedagogicznej
Marzec/kwiecień 2020 Rekolekcje wielkopostne
09-14.04.2020 Przerwa świąteczna
21,22,23.04.2020 Egzamin ósmoklasisty – język polski, matematyka, język obcy
27-30.04. 2020 Dni wolne od zajęć dydaktycznych
18. 05. 2020 r. Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej
18. 05. 2020 r. Zebrania rodziców
Do 22.05.2020 Na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną nauczyciele i wychowawca klasy informują uczniów o zagrożeniu niedostateczną oceną roczną z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o zagrożeniu naganną oceną z zachowania, z zastrzeżeniem, że jeśli w ostatnim miesiącu nauki zajdzie sytuacja, która zgodnie z kryteriami oceny zachowania spowoduje obniżenie oceny do nagannej, wychowawca zwolniony jest z przestrzegania w/w terminu. Rodzice informowani są również o możliwości nieklasyfikowania ucznia.
do 1. 06. 2020 r. Na dwa tygodnie przed roczną konferencją klasyfikacyjną nauczyciele informują uczniów, a wychowawca rodziców (prawnych opiekunów), o przewidywanych ocenach rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie zachowania
2. 06. 2020 r. Następnego dnia po otrzymaniu karty ocen przewidywanych, do godz. 1500, uczeń może wystąpić z pisemną prośbą do nauczyciela o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Na złożonej pisemnej prośbie nauczyciel potwierdza swoim podpisem jej przyjęcie i ustala termin pisania testu sprawdzającego.

Uczeń może wystąpić z prośbą o podwyższenie oceny o jeden stopień od oceny przewidywanej.

Nauczyciel przygotowuje test sprawdzający zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania na ocenę, o którą uczeń się ubiega.

Test jest sprawdzany i oceniany w tym samym dniu, a ocena podana jest uczniowi.

Jeżeli uczeń otrzymał z testu ocenę, o jaką się ubiegał, to jest ona oceną roczną klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. W przypadku, gdy uczeń nie otrzymał
z testu oceny, o którą się ubiegał, to przewidywana przez nauczyciela ocena roczna jest oceną ustaloną.

19. 06. 2020 r. Roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ocena zachowania zostają ustalone na trzy dni przed konferencją klasyfikacyjną.
22. 06. 2020 r. Konferencja klasyfikacyjna
26. 06. 2020 r. Zakończenie roku szkolnego
25. 06. 2020 r. Konferencja podsumowująca rok szk. 2018/2019
26-28. 08. 2020. Egzaminy poprawkowe