Harmonogram klasyfikacji

ANEKS DO HARMONOGRAM ZEBRAŃ RODZICÓW, ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ I KLASYFIKACJI
I OKRES roku szkolnego 2020/2021

 

7. 09. 2020 r.

Zebranie rodziców

14. 09. 2020 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – plan nadzoru pedagogicznego

12. 10. 2020 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – szkolenie

23.11.2020 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – szkolenie

2.11.2020 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23.11.2020 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – szkolenie

24. 11. 2020 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – forma zdalna

do 2 grudnia 2020 r.

Zebranie rodziców online (zgodnie z terminami podanymi przez wychowawców)

do 23. 12. 2020.

Na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną nauczyciele i wychowawca klasy informują uczniów o zagrożeniu niedostateczną oceną śródroczną z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o zagrożeniu naganną oceną z zachowania, z zastrzeżeniem, że jeśli w ostatnim miesiącu nauki zajdzie sytuacja, która zgodnie z kryteriami oceny zachowania spowoduje obniżenie oceny do nagannej, wychowawca zwolniony jest z przestrzegania w/w terminu. Rodzice informowani są również o możliwości nieklasyfikowania ucznia.

WAŻNE! – Ze względu na ferie zimowe od 4 – 17.01.2021 nauczyciele podają przewidywane oceny niedostateczne najpóźniej do 4 grudnia 2020.

23. 12. 2020 – 3.01.2021

Przerwa świąteczna

4 i 5. 01.2021

Dni wolne od zajęć dydaktycznych – termin odwołany

4.01. – 17.01.2021

Ferie zimowe – NOWY TERMIN!

do 22. 01.2021 r.

Śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ocena zachowania zostają ustalone na trzy dni przed konferencją klasyfikacyjną.

25.01. 2021 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna

26–29. 01. 2021

Zebrania z rodzicami ONLINE (TERMINY USTALA WYCHOWAWCA)

26. 01. 2021 r.

Początek II okresu

 

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ RODZICÓW, ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ I KLASYFIKACJI
w roku szkolnym 2020/2021

7. 09. 2020 r.

Zebranie rodziców

14. 09. 2020 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – plan nadzoru pedagogicznego

19. 10. 2020 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – szkolenie

2.11.2020 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

9. 11. 2020 r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

9. 11. 2020 r.

Zebranie rodziców

do 22. 12. 2020.

Na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną nauczyciele i wychowawca klasy informują uczniów o zagrożeniu niedostateczną oceną śródroczną z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o zagrożeniu naganną oceną z zachowania, z zastrzeżeniem, że jeśli w ostatnim miesiącu nauki zajdzie sytuacja, która zgodnie z kryteriami oceny zachowania spowoduje obniżenie oceny do nagannej, wychowawca zwolniony jest z przestrzegania w/w terminu. Rodzice informowani są również o możliwości nieklasyfikowania ucznia.

23. 12. 2020 – 3.01.2021

Przerwa świąteczna

4 i 5. 01.2021

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

do 22. 01.2021 r.

Śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ocena zachowania zostają ustalone na trzy dni przed konferencją klasyfikacyjną.

25. 01. 2021 r. Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna

26 i 27. 01. 2021

Zebrania z rodzicami

14. 02. 2021 r.

Koniec I okresu

1.02. – 14.02.2021

Ferie zimowe

15.02.2021 r.

Początek II okresu

22. 02. 2021 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy szkoły w I okresie

12. 04. 2021 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – szkolenie

12. 04. 2021 r

Zebrania z rodzicami

Marzec 2021

Rekolekcje wielkopostne

1.04. – 6.04.2020

Przerwa świąteczna

17. 05. 2021 r.

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej

24. 05. 2021 r.

Zebrania rodziców – konsultacje

Do 21.05.2021

Na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną nauczyciele i wychowawca klasy informują uczniów o zagrożeniu niedostateczną oceną roczną z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o zagrożeniu naganną oceną z zachowania, z zastrzeżeniem, że jeśli w ostatnim miesiącu nauki zajdzie sytuacja, która zgodnie z kryteriami oceny zachowania spowoduje obniżenie oceny do nagannej, wychowawca zwolniony jest z przestrzegania w/w terminu. Rodzice informowani są również o możliwości nieklasyfikowania ucznia.

do 7. 06. 2021 r.

Na dwa tygodnie przed roczną konferencją klasyfikacyjną nauczyciele informują uczniów, a wychowawca rodziców (prawnych opiekunów), o przewidywanych ocenach rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie zachowania

8. 06. 2021 r.

Następnego dnia po otrzymaniu karty ocen przewidywanych uczeń może wystąpić z pisemną prośbą do nauczyciela o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Uczeń może wystąpić z prośbą o podwyższenie oceny o jeden stopień od oceny przewidywanej, zgodnie z warunkami określonymi w §73 ust.1 Statutu Szkoły.

Nauczyciel wskazuje termin, zakres wiadomości oraz formę wykonania zadań zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania na ocenę, o którą uczeń się ubiega.

Test jest sprawdzany i oceniany w tym samym dniu, a ocena podana jest uczniowi.

Jeżeli uczeń otrzymał ocenę, o jaką się ubiegał, to jest ona oceną roczną klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. W przypadku, gdy uczeń nie otrzymał
oceny, o którą się ubiegał, to przewidywana przez nauczyciela ocena roczna jest oceną ustaloną.

18. 06. 2021 r.

Roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ocena zachowania zostają ustalone na trzy dni przed konferencją klasyfikacyjną.

21. 06. 2021 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna

25. 06. 2021 r.

Zakończenie roku szkolnego

29. 06. 2021 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy szkoły 2020/2021

26-28. 08. 2021.

Egzaminy poprawkowe
Skip to content