Harmonogram klasyfikacji

Harmonogram zebrań rady pedagogicznej i klasyfikacji w roku szkolnym 2021/2022

 

13. 09. 2021 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – plan nadzoru pedagogicznego

14 i 15. 10. 2021

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

12.11.2021 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

15. 11. 2021 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej

do 20. 12. 2021.

(ze względu na przerwę świąteczną)

Na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną nauczyciele i wychowawca klasy informują uczniów o zagrożeniu niedostateczną oceną śródroczną z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o zagrożeniu naganną oceną z zachowania, z zastrzeżeniem, że jeśli w ostatnim miesiącu nauki zajdzie sytuacja, która zgodnie z kryteriami oceny zachowania spowoduje obniżenie oceny do nagannej, wychowawca zwolniony jest z przestrzegania w/w terminu. Rodzice informowani są również o możliwości nieklasyfikowania ucznia.

23. 12. 2021 – 2.01.2022

Przerwa świąteczna

7.01.2022

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Zebranie Rady Pedagogicznej – narada szkoleniowa

21.01.2022 r.

Ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania na trzy dni przed zatwierdzeniem klasyfikacji śródrocznej przez RP

24. 01. 2022 r. Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna
30. 01. 2022 r. Koniec I okresu
31.01.2022 r. Początek II okresu
14.02.-25.02.2022 Ferie zimowe
7. 02. 2022r. Zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy szkoły w I okresie
4. 04. 2022 r. Zebranie Rady Pedagogicznej
Kwiecień 2022 Rekolekcje wielkopostne
14.04.-19.04.2022 Przerwa świąteczna
2.05.2022 r,

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

16. 05. 2022 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – m.in. szkolenie przed egzaminem ósmoklasisty

Do 20.05.2022 Na miesiąc przed klasyfikacją roczną nauczyciele i wychowawca klasy informują uczniów o zagrożeniu niedostateczną oceną roczną z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o zagrożeniu naganną oceną z zachowania, z zastrzeżeniem, że jeśli w ostatnim miesiącu nauki zajdzie sytuacja, która zgodnie z kryteriami oceny zachowania spowoduje obniżenie oceny do nagannej, wychowawca zwolniony jest z przestrzegania w/w terminu. Rodzice informowani są również o możliwości nieklasyfikowania ucznia.
24 – 26.05.2022 Egzaminy ósmoklasisty
do 6. 06. 2022 r. Na dwa tygodnie przed roczną klasyfikacją nauczyciele informują uczniów, a wychowawca rodziców (prawnych opiekunów), o przewidywanych ocenach rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie zachowania
7. 06. 2021 r.

Następnego dnia po otrzymaniu karty ocen przewidywanych uczeń może wystąpić z pisemną prośbą do nauczyciela o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Uczeń może wystąpić z prośbą o podwyższenie oceny o jeden stopień od oceny przewidywanej, zgodnie z warunkami określonymi w §73 ust.1 Statutu Szkoły.

Nauczyciel wskazuje termin, zakres wiadomości oraz formę wykonania zadań zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania na ocenę, o którą uczeń się ubiega.

Test jest sprawdzany i oceniany w tym samym dniu, a ocena podana jest uczniowi.

Jeżeli uczeń otrzymał ocenę, o jaką się ubiegał, to jest ona oceną roczną klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. W przypadku, gdy uczeń nie otrzymał oceny, o którą się ubiegał, to przewidywana przez nauczyciela ocena roczna jest oceną ustaloną.

15. 06. 2022 r.

Ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania

17.06.2022 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

(16.06.2022 – Boże Ciało)

20. 06. 2022 r. Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna
24. 06. 2022 r. Zakończenie roku szkolnego
29. 06. 2022 r. Zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy szkoły 2021/2022
25-26. 08. 2022. Egzaminy poprawkowe
Skip to content