Harmonogram klasyfikacji

Harmonogram zebrań rady pedagogicznej i klasyfikacji w roku szkolnym 2022/2023

 

12. 09. 2022 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – plan nadzoru pedagogicznego

14 i 31. 10. 2022

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

14. 11. 2022 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej, szkolenie WDN

do 9. 12. 2022.

(ze względu na przerwę świąteczną)

Na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną nauczyciele i wychowawca klasy informują uczniów o zagrożeniu niedostateczną oceną śródroczną z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o zagrożeniu naganną oceną z zachowania, z zastrzeżeniem, że jeśli w ostatnim miesiącu nauki zajdzie sytuacja, która zgodnie z kryteriami oceny zachowania spowoduje obniżenie oceny do nagannej, wychowawca zwolniony jest z przestrzegania w/w terminu. Rodzice informowani są również o możliwości nieklasyfikowania ucznia.

23. 12. 2022 – 1.01.2023

Przerwa świąteczna

5.01.2023r.

Ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania na trzy dni przed zatwierdzeniem klasyfikacji śródrocznej przez RP

9. 01. 2023 r. Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna
15. 01. 2023 r. Koniec I okresu
16.01.2023 r. Początek II okresu
16.01.-29.01.2023 Ferie zimowe
6. 02. 2023r. Zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy szkoły w I okresie
20. 03. 2023 r. Zebranie Rady Pedagogicznej
16.04.-11.04.2023 Przerwa świąteczna
2, 4, 5. 05.2023 r,

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (ze względu na święta – wolne 1-5 maja 2023)

15. 05. 2023 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – m.in. szkolenie przed egzaminem ósmoklasisty

Do 19.05.2023 Na miesiąc przed klasyfikacją roczną nauczyciele i wychowawca klasy informują uczniów o zagrożeniu niedostateczną oceną roczną z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o zagrożeniu naganną oceną z zachowania, z zastrzeżeniem, że jeśli w ostatnim miesiącu nauki zajdzie sytuacja, która zgodnie z kryteriami oceny zachowania spowoduje obniżenie oceny do nagannej, wychowawca zwolniony jest z przestrzegania w/w terminu. Rodzice informowani są również o możliwości nieklasyfikowania ucznia.
23 – 25.05.2023 Egzaminy ósmoklasisty
do 5. 06. 2023 r. Na dwa tygodnie przed roczną klasyfikacją nauczyciele informują uczniów, a wychowawca rodziców (prawnych opiekunów), o przewidywanych ocenach rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie zachowania
6. 06. 2023 r.

Następnego dnia po otrzymaniu karty ocen przewidywanych uczeń może wystąpić z pisemną prośbą do nauczyciela o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Uczeń może wystąpić z prośbą o podwyższenie oceny o jeden stopień od oceny przewidywanej, zgodnie z warunkami określonymi w §73 ust.1 Statutu Szkoły.

Nauczyciel wskazuje termin, zakres wiadomości oraz formę wykonania zadań zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania na ocenę, o którą uczeń się ubiega.

Test jest sprawdzany i oceniany w tym samym dniu, a ocena podana jest uczniowi.

Jeżeli uczeń otrzymał ocenę, o jaką się ubiegał, to jest ona oceną roczną klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. W przypadku, gdy uczeń nie otrzymał oceny, o którą się ubiegał, to przewidywana przez nauczyciela ocena roczna jest oceną ustaloną.

9.06.2023r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

(8.06.2023 – Boże Ciało)

16. 06. 2023 r.

Ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania

19. 06. 2023 r. Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna
23. 06. 2023 r. Zakończenie roku szkolnego
28. 06. 2023 r. Zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy szkoły 2021/2022
28-29. 08. 2023 Egzaminy poprawkowe

 

Skip to content