Harmonogram klasyfikacji

Harmonogram konferencji Rady Pedagogicznej i klasyfikacji w roku szkolnym 2018/2019

10. 09. 2018 r. Konferencja Rady Pedagogicznej – nadzór pedagogiczny
10. 09. 2018 r. Zebranie rodziców
24. 09. 2018 Konferencja Rady Pedagogicznej – organizacja pracy szkoły, Librus, Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
1. 10. 2018 r. Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej
19. 11. 2018 r. Konferencja Rady Pedagogicznej
19. 11. 2018 r. Zebranie rodziców
21-23.11.2018 Próbny Egzamin Ósmoklasisty oraz Gimnazjalny dla klasy III gimnazjum
do 13. 12. 2018. Na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną nauczyciele i wychowawca klasy informują uczniów o zagrożeniu niedostateczną oceną śródroczną z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o zagrożeniu naganną oceną z zachowania, z zastrzeżeniem, że jeśli w ostatnim miesiącu nauki zajdzie sytuacja, która zgodnie z kryteriami oceny zachowania spowoduje obniżenie oceny do nagannej, wychowawca zwolniony jest z przestrzegania w/w terminu. Rodzice informowani są również o możliwości nieklasyfikowania ucznia.
22. 12. 2018 – 1.01.2019 Przerwa świąteczna
do 11. 01.2019 r. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ocena zachowania zostają ustalone na trzy dni przed konferencją klasyfikacyjną.
14. 01. 2019 r. Konferencja klasyfikacyjna
15, 16. 01. 2019 Zebrania z rodzicami
14. 01. 2019 r. Koniec I okresu
15.01.2019 r. Początek II okresu
4. 02. 2019 r. Konferencja podsumowująca I okres
9. 02. – 24.02. 2019 Ferie zimowe
 

11. 03. 2019 r.

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej
1. 04. 2019 r Zebrania z rodzicami
1. 04. 2019 r. Konferencja Rady Pedagogicznej
10, 11, 12. 04. 2019 r. Rekolekcje wielkopostne
10, 11, 12. 04. 2019 r. Egzamin gimnazjalny klas trzecich:

11. 04 – część humanistyczna: historia i wos, język polski

12. 04 – część matematyczno- przyrodnicza: przedmioty przyrodnicze, matematyka

13. 04 – język angielski i język niemiecki: podstawa i rozszerzenie

 

15,16,17.04.2019 Egzamin ósmoklasisty – język polski, matematyka, język obcy

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów gimnazjum i klas I-VII

18.04 – 23.04. 2019 Przerwa świąteczna
Do 10. 05. 2019 Na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną nauczyciele i wychowawca klasy informują uczniów o zagrożeniu niedostateczną oceną roczną z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o zagrożeniu naganną oceną z zachowania, z zastrzeżeniem, że jeśli w ostatnim miesiącu nauki zajdzie sytuacja, która zgodnie z kryteriami oceny zachowania spowoduje obniżenie oceny do nagannej, wychowawca zwolniony jest z przestrzegania w/w terminu. Rodzice informowani są również o możliwości nieklasyfikowania ucznia.
13. 05. 2019 r. Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej
13. 05. 2019 r.  

Zebrania rodziców

do 29. 05. 2019 r. Na dwa tygodnie przed roczną konferencją klasyfikacyjną nauczyciele informują uczniów, a wychowawca rodziców (prawnych opiekunów), o przewidywanych ocenach rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie zachowania
30. 06. 2019 r. Następnego dnia po otrzymaniu karty ocen przewidywanych, do godz. 1500, uczeń może wystąpić z pisemną prośbą do nauczyciela o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Na złożonej pisemnej prośbie nauczyciel potwierdza swoim podpisem jej przyjęcie i ustala termin pisania testu sprawdzającego.

Uczeń może wystąpić z prośbą o podwyższenie oceny o jeden stopień od oceny przewidywanej.

Nauczyciel przygotowuje test sprawdzający zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania na ocenę, o którą uczeń się ubiega.

Test jest sprawdzany i oceniany w tym samym dniu, a ocena podana jest uczniowi.

Jeżeli uczeń otrzymał z testu ocenę, o jaką się ubiegał, to jest ona oceną roczną klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. W przypadku, gdy uczeń nie otrzymał
z testu oceny, o którą się ubiegał, to przewidywana przez nauczyciela ocena roczna jest oceną ustaloną.

9. 06. 2019 r. Roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ocena zachowania zostają ustalone na trzy dni przed konferencją klasyfikacyjną.
12. 06. 2019 r. Konferencja klasyfikacyjna
21. 06. 2019 r. Zakończenie roku szkolnego
25. 06. 2019 r. Konferencja podsumowująca  rok szk. 2018/2019
26-28. 08. 2019. Egzaminy poprawkowe