„Sztuka cenniejsza niż złoto” (2019)

Do nauczycieli plastyki!

Szkoła Podstawowa nr 39 w Chorzowie zaprasza uczniów szkół podstawowych i klas III gimnazjalnych do udziału w Miejskim Konkursie z Historii Sztuki

 

SZTUKA CENNIEJSZA NIŻ ZŁOTO
XIII edycja – 2019

 Temat: Rytm i symetria w architekturze na przestrzeni wieków

 

Protokół  miejskiego konkursu plastyczno-wiedzowego „sztuka cenniejsza niż złoto”

W dniu 6 czerwca 2019 komisja w składzie:

 • Jan Szmatloch – prof. ASP w Katowicach
 • Anna Suchecka-Wójcik –dyrektor SP 39
 • Anna Szmatloch – artysta plastyk, nauczyciel
 • Teresa Szczęsny – nauczyciel plastyki

dokonała przeglądu nadesłanych na konkurs prac i postanowiła:

Do finału konkursu zakwalifikowali się:

i nagrody uzyskali – w kategorii szkoła podstawowa

Imię i nazwisko Szk. Kl. miejsce nauczyciel

Kategoria kl. 1-3 SP

Barbara Skorek SP 21 2 wyróżnienie Beata Tyszka-Skorek

Kategoria kl. 4-6 SP

Karol Sołtysik SP ZSSRK 4 I Anna Szmatloch
Magdalena Górecka SP 39 5 II Teresa Szczęsny
Patryk Klyta SP ZSSRK 4 III Anna Szmatloch
Paulina Sośniak SP 13 4 III Beata Jakubczyk
Dominik Szczęsny SP ZSSRK 4 wyróżnienie Anna Szmatloch
Patrycja Langer SP 39 4 wyróżnienie Teresa Szczęsny
Aleksandra Niemiec SP 13 4 wyróżnienie Beata Jakubczyk

Kategoria kl. 7-8 SP

Vanessa Skóra SP ZSSRK 7 I Anna Szmatloch
Martyna Kuśka SP ZSSRK 7 II Anna Szmatloch
Kamil Bąk SP ZSSRK 7 III Anna Szmatloch
Oskar Franke SP ZSSRK 7 wyróżnienie Anna Szmatloch
Paulina Mosielska SP 13 6 wyróżnienie Beata Jakubczyk

 

oraz zakwalifikować do drugiej części konkursu uczniów klasy III gimnazjalnej, których zapraszamy do napisania testu w dniu 14.06.2019 na godz. 11.30

Jakub Heflik AZSO
Kacper Szewczyk AZSO
Filip Grela AZSO
Karolina Sokołwska AZSO
Emilia Kostrubała AZSO
Kaja Starzycka ZSSRK
Julia Skrzypczak ZSSRK
Julia Rupik ZSSRK
Sofia Sapnara ZSSRK
Sandra Kwiatek SP/GIM10
Julia Lazar SP/GIM 2

Wszyscy laureaci zostają zaproszeni na podsumowanie i rozdanie nagród w dniu 14 czerwca 2019  na godz. 13.00 do sali nr 9 Szkoły Podstawowej nr 39 w Chorzowie.

Przewodniczący: prof. Jan Szmatloch
Anna Szmatloch Anna Suchecka-Wójcik, Teresa Szczęsny

 


Regulamin konkursu

Organizator

 • Szkoła Podstawowa nr 39, 11 Listopada 21, 41-500 Chorzów

 

Uczestnicy

 • uczniowie szkół podstawowych i klas III gimnazjalnych Chorzowa.

 

Kategorie wiekowe i zadanie konkursowe

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:

 1. Szkoła podstawowa kl. I-III i kl. IV-VI – uczeń wykonuje pracę w dowolnej technice inspirowaną wybranym przez siebie obiektem architektonicznym
 2. VII-VIII sp i III gimnazjalne – uczeń wykonuje pracę w dowolnej technice inspirowaną wybranym przez siebie obiektem architektonicznym a następnie przystępuje do napisania testu z historii sztuki z zakresu: starożytność, renesans, klasycyzm oraz z zagadnień plastycznych dotyczących kompozycji, iluzji przestrzeni w kompozycjach płaskich, środków wyrazu artystycznego.

 

Cel konkursu:

 • kształtowanie zainteresowań poprzez rozwijanie potrzeby odczuwania i rozumienia dzieł sztuki różnych epok
 • popularyzacja architektury jako dziedziny sztuki
 • kształtowanie kreatywności, wrażliwości i wyobraźni plastycznej uczestników konkursu
 • poszukiwanie własnego warsztatu plastycznego
 • zachęcenie dzieci i młodzieży do działań kulturotwórczych

 

Warunki uczestnictwa

 • Każda praca musi być opisana na odwrocie drukowanymi literami: imię i nazwisko autora, wiek autora, adres szkoły, tytuł pracy, nazwisko opiekuna, imię, nazwisko autora oraz tytuł dzieła, które było źródłem inspiracji, okres w sztuce.
 • Prace zainspirowane inną niż architektura dziedziną sztuki, nie będą oceniane.
 • Technika wykonania pracy jest dowolna (forma płaska). Format max A2.
 • Każda praca posiada tylko jednego autora (wyklucza się współautorstwo).
 • Przedmiotem konkursu są prace plastyczne wykonane samodzielnie (uczestnik jest właścicielem praw autorskich).
 • Prace, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów będą odrzucone.

 

Terminy:

 • Prace należy dostarczyć lub przesyłać do 4 czerwca 2019 r., na adres: Szkoła Podstawowa nr 39, ul. 11 Listopada 21, 41-500 Chorzów z dopiskiem Miejski Konkurs z Historii Sztuki. Do prac należy dołączyć listę uczestników z podaną klasą.
 • Rozwiązywanie testu wiedzowego dla uczniów kl. VII-VIII i III gimnazjum czerwca 2019
 • Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 14 czerwca 2019 w Gimnazjum nr 5 w Chorzowie.
 • Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury telefonicznie lub przez e-mail szkoły.

 

Nagrody:

 • Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zadecyduje o podziale nagród. Decyzje jury są ostateczne.
 • Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
   1. szkoła podstawowa kl. I-III,
   2. szkoła podstawowa kl. IV-VI,
   3. klasy VII-VIII i kl. III gim.
 • Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów I, II, III miejsca i wyróżnień dla każdej grupy wiekowej oraz ich opiekunów. Praca o szczególnie wysokich walorach artystycznych może otrzymać tytuł Grand Prix.
 • Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane w trakcie pokonkursowego wernisażu a nazwiska laureatów umieszczone na stronie internetowej organizatora.

 

Postanowienia końcowe:

 • Dostarczając pracę na Konkurs, Uczestnik Konkursu tym samym oświadcza, że jest autorem dostarczonej pracy i nie narusza ona żadnych praw osób trzecich, praw osobistych, autorskich oraz pokrewnych.
 • Zgłaszając prace do Konkursu, Uczestnik Konkursu i/lub jego Prawni Opiekunowie nieodpłatnie przenoszą na Organizatora prawa autorskie do pracy, do celów promocyjnych oraz organizacyjnych Konkursu. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania w mediach informacji o Konkursie oraz reprodukcji pracy i wizerunku uczestnika.
 • Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu a Uczestnik tym samym wyraża zgodę na publikowanie jego danych osobowych w materiałach dotyczących Konkursu.
 • Wszystkie sporne kwestie nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 • Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 • Wszelkie informacje o konkursie na stronie www.sp39.chorzow.pl/konkursy

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 • administratorem podanych danych jest Szkoła Podstawowa nr 39 im. Józefa Lompy przy ul. 11 Listopada 21, 41-500 Chorzów
 • z naszym inspektorem ochrony danych (Zdzisław Korzuch) można skontaktować się przez e- mail: biuro@bitprotect.pl
 • celem przetwarzania podanych danych jest organizacja konkursu, a podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
 • podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału uczestnika w konkursie;
 • podane dane będą przechowywane przez okres roku od dnia zakończenia konkursu; dane oraz dokumentacja fotograficzna umieszczone w materiałach kronikarskich, na stronie www szkoły oraz na portalu społecznościowym do czasu ich prowadzenia;
 • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
 • uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;
 • uczestnik może wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych narusza jego prawa lub RODO.

 

Serdecznie zapraszamy!

koordynator konkursu: Teresa Szczęsny

 


POPRZEDNIE EDYCJE:

Skip to content