„Piosenka jest dobra na wszystko”

REGULAMIN REGIONALNEGO KONKURSU PIOSENKI AUTORSKIEJ

(III Edycja – 2023)

 

Organizator:

 • Szkoła Podstawowa nr 39 w Chorzowie, ulica 11 Listopada 21

Przedmiotem Konkursu jest samodzielnie stworzony przez Uczestników utwór słowno-muzyczny (piosenka), który wcześniej nie został opublikowany ani nagrodzony w innych konkursach lub festiwalach. Wiele dzieci i młodzieży swój czas poświęca na tworzenie własnych tekstów, piosenek. Niniejszy konkurs jest zatem ukłonem w stronę tych, którzy zechcieliby ukazać szerszej publiczności swej twórczości i „Co im w duszy gra”

 

Cele:

 • wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego;
 • zachęcenie uczniów do tworzenia własnych tekstów, melodii, gry na instrumencie
 • zachęcanie do rozwijania rodzimej twórczości artystycznej.

 

Zasady uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z wszelakich placówek w wieku uczniów szkoły podstawowej z województwa śląskiego
 2. Prezentacje będą ocenianie w 4 kategoriach:
  • soliści w wieku 7-11 lat
  • soliści soliści 12- 15 lat
  • duet w wieku 7-11 lat
  • duet w wieku 12- 15 lat

Uwaga! Każda placówka może wyznaczyć 1 solistę i 1 duet

 1. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane miejsca od I – III oraz wyróżnienia.
 2. Na konkurs należy zgłosić jeden utwór tj. piosenkę „autorską”, z przygotowanym akompaniamentem (podkład muzyczny, instrumenty).
 3. Nagranie utworu może odbyć się w warunkach domowych lub innych, według uznania zgłaszającego.
 4. Czas trwania prezentacji wynosi maksymalnie 3 minuty.
 5. Film w formacie *.mp4 należy wysłać na adres: autorska39@tlen.pl (można również przesłać link z udostępnionym wcześniej materiałem serwisie Youtube)
 6. Prosimy zadbać o wizualną formę prezentacji, sylwetki wykonawców powinny być widoczne w całości; wyświetlany obraz nie powinien być obrócony „do góry nogami” (180°) lub bokiem (90°).
 7. Organizator powoła jury konkursowe, które oceniać będzie prezentacje muzyczne
 8. Jury przy ocenie brać będzie pod uwagę:
  • stworzone samodzielnie teksty i (lub) melodie
  • walory głosowe,
  •  sposób wykonania,
  •  innowację wykonania,
  • ogólny wyraz artystyczny.

*uczestnik konkursu jest autorem swej kompozycji. Jeśli uczestnik śpiewa swój tekst do znanej melodii należy podać, do jakiego utworu napisano tekst. Jeśli uczestnik śpiewa swoją melodię do znanego tekstu również podaje dokładny tytuł i autora dzieła

 1. Jury konkursu przyzna nagrody i wyróżnienia stosownie do zajętego miejsca.
 1. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.
 2. Biorąc udział w konkursie uczestnik automatycznie wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku w materiałach SP 39 w Chorzowie oraz w mediach tj. na stronie UM, portalach społecznościowych, prasie itp.
  • Uwagi organizacyjne:
  • Finał konkursu odbędzie się 23 listopada 2023 r. (czwartek, o godzinie 9.00)

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 listopada 2023 r. na adres autorska39@tlen.pl. Finaliści zostaną poinformowani telefonicznie o konieczności przybycia na galę konkursu, gdzie raz jeszcze wykonają swój utwór „na żywo” gdzie zostanie oceniony przez członków jury i poddany ocenie końcowej. Należy pamiętać by nadsyłane piosenki wetransferem mogły być ściągnięte przez organizatora aż do 15 listopada

Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga koordynator w porozumieniu z jury.

Koordynator: Szkoła Podstawowa nr 39 w Chorzowie, tel. 729 802 544.

 

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 39 w Chorzowie,
 2. Administrator danych osobowych nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: autorskasp39@tlen.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia,ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest SP 39 w Chorzowie. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez organizatora konkursu
 2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
 3. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju formy elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji,a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
 4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych m.in. Facebook, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w zakresie objętym powyższymi zapisami

 

Karta zgłoszenia uczestników/ solistów do  Wojewódzkiego KONKURSU PIOSENKI AUTORSKIEJ „Piosenka jest dobra na wszystko”

nr telefonu opiekuna jest obowiązkowy!

Nazwa Placówki:

……………………………………………………….

Imię i nazwisko opiekuna przygotowującego do konkursu:

……………………………………………………….

Imię i nazwisko solisty w wieku 7-11 lub 12- 14

……………………………………………………….

Tytuł i autor utworu ( słowa, tekst, muzyka):

……………………………………………………….

Nazwa duetu w wieku 7 -11 lub 12 – 14

……………………………………………………….

Tytuł i autor utworu ( słowa, tekst, muzyka):

………………………………….

Podpis opiekuna uczestników (oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika w zakresie objętym powyższymi zapisami oraz własność do utworu który uczeń zaprezentował ( tekst lub(i) melodia).

 

 

 


WYNIKI (Edycja II – 2022)

24 listopada 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 39,  o godz. 9.00 odbył się finał II Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Autorskiej „Piosenka jest dobra na wszystko”. Do konkursu zgłosiło się 40 uczniów z województwa śląskiego z miast takich jak: Chorzów, Bytom, Sosnowiec, Katowice, Ruda Śląska, Piekary Śląskie, Zabrze jednak drogą eliminacji „online” do finału jury w składzie Aleksandra Hyla – nauczyciel muzyki SP 39 z Chorzowa, instruktor zespołów wokalnych MDK 1 z Bytomia, multiinstrumentalistka, Małgorzata Bątorek – Gazda – nauczyciel muzyki SP 22 z Chorzowa, instruktor zespołów wokalnych oraz Jerzy Szymański – autor licznych artykułów o tematyce śląskiej oraz wierszy i i scenariuszy o tematyce Śląska postanowiło zaprosić oraz wynagrodzić następujących uczniów:

kategoria 8 – 14 lat:

 • I miejsce: Rafał Wantuch SP 28 Bytom
 • II miejsce – Julia Wieczorek SP 28 Bytom
 • III miejsce – Natalia Cholewa SP 54 Bytom
 • Nagroda specjalna – Hanna Franica MDK 2 Bytom
 • wyróżnienie: Antonina Paks SP 6 Sosnowiec
 • wyróżnienie: Julia Wodecka SP 39 Chorzów
 • wyróżnienie: Hanna Barszcz SP 16 Ruda Śląska
 • wyróżnienie i nagroda za piękny tekst piosenki: Maja Komisarczyk SP 54 Bytom
 • wyróżnienie: Łucja Hartman SP 26 Bytom

kategoria 15 – 18 lat

 • I miejsce: Jagoda Niedziela I Liceum Ogólnokształcące Bytom
 • II miejsce: Marta Drogosiewicz MDK1 Bytom
 • III miejsce: nie przyznano

Jury przyznało, że tegoroczny konkurs miał bardzo wysoki poziom a relację z niego możemy zobaczyć na kanale Youtube po linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=qmu8eeAeAWs&t

 

 


WYNIKI (Edycja I – 2021)

 

Drodzy uczestnicy I Regionalnego Konkursu Pieśni Autorskiej. Serdecznie gratulujemy Wam zdobycia wysokich miejsc w naszym konkursie. Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu oraz prezentację z Waszymi autorskimi piosenkami. Jury w w składzie: Aleksandra Hyla ( nauczyciel muzyki, wiolonczelistka, pianistka, autorka piosenek, p. Małgorzata Bątorek-Gazda – nauczyciel muzyki, gitarzystka oraz p. Monika Bartoszewska nauczyciel Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej było pod wrażeniem, że wszyscy uczestnicy stanęli na wysokości zadania i stworzyli swe własne piosenki, teksty a nawet muzykę. Konkurs odbył się online 30 listopada, o godz. 850 w siedzibie naszej szkoły.

Kategoria 6 – 11 lat:

 • Małgorzata Domańska SP 15 Chorzów
 • Katarzyna Chmielarz SP 2 Chorzów
 • Hanna Barszcz SP 16 Ruda Śl.
 • wyróżnienie – Julia Szala SP 16 Ruda Śl.

Kategoria 12 – 15 lat

 • Marta Drogosiewicz MDK 1 Bytom
 • Antonina Paks SP 6 Sosnowiec
 • Joel Pawlak MDK Tysiąclecie Katowice
 • wyróżnienie – Grzegorz Morawa SP 38 Sosnowiec
 • wyróżnienie – Zofia Halemba SP 26 Bytom.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w I edycji naszego konkursu, w którym udział wzięło 20 uczniów z miast takich jak: Sosnowiec, Piekary Śląskie, Chorzów, Katowice, Ruda Śląska, Bytom i zapraszamy po odbiór nagród do sekretariatu naszej szkoły do 15 grudnia 2021 r.

 

Skip to content