Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Józefa Lompy w Chorzowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 39 im. Józefa Lompy  w Chorzowie:
https://sp39.chorzow.pl

 • Data publikacji strony internetowej: Wrzesień 2011.
 • Strona jest aktualizowana na bieżąco.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE:

 • multimedialne elementy wizualne zawierające ścieżkę dźwiękową nie posiadają napisów dla niesłyszących;
 • multimedialne elementy wizualne nie posiadają audiodeskrypcji;
 • strona WWWudostępnia mechanizm dwustopniowego powiększania czcionki nie dla każdego elementu serwisu, na każdej stronie;
 • treści wyświetlanie są tylko w układzie pionowym;
 • dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi;
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych (tylko skróty);
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów, z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji.

 INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

 • możliwość powiększania/pomniejszania czcionki oraz zmiany jej kroju;
 • możliwość regulacji kontrastu strony;
 • możliwość obejrzenia strony bez kolorów;
 • możliwość podświetlenia linków;
 • możliwość wyłączenia tła.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-17.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maria Nastula, Telefon: 322411706

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 39 im. Józefa Lompy w Chorzowie
 • Adres: 41-500 Chorzów ul. 11 Listopada 21
 • E-mail: dyrektor@sp39.chorzow.pl
 • Telefon: 32 2411706

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Do budynku szkoły prowadzą trzy wejścia: główne – od ulicy 11 Listopada, drugie – od strony boiska szkolnego, trzecie – od strony ulicy Ficka. Wejście główne jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Pozostałe dwa wejścia są otwierane okazjonalnie. O zmianach dotyczących wejść do szkoły społeczność szkolna i interesanci są informowani za pomocą wywieszonych ogłoszeń.
 2. Szkoła nie dysponuje udogodnieniami dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy, na poszczególne kondygnacje prowadzą schody.
 3. Brak w szkole informacji dla osób niewidomych w postaci tabliczek z informacjami w alfabecie Braille’a.
 4. Ze względu na lokalizację, szkoła nie posiada parkingu ogólnodostępnego, nie dysponuje miejscem parkingowym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po wcześniejszym poinformowaniu o tym dyrektora szkoły.
 6. Nie ma możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.
Skip to content