„Piękno symetrii”

Laureaci V edycji Miejskiego Konkursu Fotograficznego „Piękno symetrii” 2019

 

W dniu 10 czerwca jury w składzie:

 • Tomasz Krufczyk – fotograf Polskiej Agencji fotografów Forum
 • Maria Mega – nauczyciel biologii
 • Adam Porwoł – nauczyciel matematyki

dokonało przeglądu nadesłanych na konkurs prac fotograficznych i postanowiło przyznać:

 • w kategorii klasy 4-6 szkoły podstawowej:
  • I miejsce Markowi Dybale z SP nr 25
  • II miejsce Jakubowi Gnezie z SP nr 21
  • III miejsce Miłoszowi Koszelnikowi z SP nr 25
  • wyróżnienie Karolinie Stasiak z SP nr 10,
   Lilianie Sokołowskiej z SP nr 25
   i Zuzannie Sokołowskiej z SP nr 25
 • w kategorii klasy 7 i 8 szkoły podstawowej oraz gimnazjum:
  • I miejsce Rowenie Moniot z SP nr 10
  • II miejsce Dominice Olejnik z SP nr 39
  • III miejsce Dominice Olejnik z SP nr 39
  • wyróżnienie Paulinie Boćko z SP nr 39

Dziękujemy serdecznie za udział w konkursie wszystkim uczestnikom i  ich opiekunom.
Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się  14 czerwca 2019 o godz. 13.00 w SP 39 w Chorzowie.

 

 


REGULAMIN V EDYCJI MIEJSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „PIĘKNO SYMETRII

 

Organizator: SP nr 39 im. Józefa Lompy w Chorzowie

Uczestnicy: Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Chorzowa.

Kategorie wiekowe: Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

 • klasy 4-6 szkoły podstawowej
 • klasy 7 i 8 szkoły podstawowej oraz 3 gimnazjum

 

Cel ogólny konkursu: Spoglądanie na otaczający nas świat przez pryzmat symetrii w przyrodzie, architekturze i przedmiotów codziennego użytku. Poszukiwanie ciekawych par i bliźniaczych sekwencji.

 

Cele szczegółowe konkursu

 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w dziedzinie fotografii i matematyki
 • popularyzacja fotografii wśród uczniów jako formy wypowiedzi
 • kształtowanie wyobraźni geometrycznej
 • poszukiwanie w otoczeniu matematycznego ładu
 • uwrażliwienie na otaczające nas piękno natury, architektury regionu
 • poszukiwanie młodych talentów
 • zachęcenie dzieci i młodzieży do działań kulturotwórczych

 

Warunki uczestnictwa

 1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie (uczestnik jest właścicielem praw autorskich).
 2. Temat prac musi wiązać się z podanym tytułem konkursu.
 3. Każda praca posiada tylko jednego autora (wyklucza się współautorstwo).
 4. Jeden uczestnik może nadesłać max. dwie prace w formie wywołanego zdjęcia na papierze fotograficznym w formacie min. 15 cm x 21 cm oraz dołączyć zdjęcia nagrane na nośniku (CD/DVD) lub jako załącznik do e-maila na adres sp39@sp39.chorzow.pl (prace muszą być w formacie JPG o wymiarach 1800 px dłuższy bok).
 5. Prace wysłane tylko drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę!
 6. Technika wykonania zdjęcia jest dowolna.
 7. Każda fotografia musi być opisana na odwrocie drukowanymi literami: imię i nazwisko autora, adres szkoły, tytuł pracy, nazwisko opiekuna. Do prac należy dołączyć również podpisane oświadczenie o prawach autorskich (załącznik 1).
 8. O ile na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik zgłaszając zdjęcie do konkursu oświadcza na piśmie (załącznik 2), że osoba ta wyraziła zgodę   na publikację swojego wizerunku.
 9. Prace, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów będą odrzucone.
 10. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (daty lub godziny wykonania zdjęcia) będą dyskwalifikowane.

 

Terminy:

 1. Prace należy przesyłać do 7 czerwca 2019 r., na adres: Szkoła Podstawowa nr 39, ul. 11 Listopada 21, 41-500 Chorzów z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Piękno symetrii”
 2. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 39 w Chorzowie.

 

Nagrody:

 1. Powołane przez organizatorów Jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zadecyduje o podziale nagród. Decyzje Jury są ostateczne.
 2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
  • klasy 4-6 szkoły podstawowej
  • klasy 7 i 8 szkoły podstawowej oraz 3 gimnazjum.
 3. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca w każdej kategorii
  wiekowej. Przewidywane są wyróżnienia.
 4. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie lub przez
  e-mail szkoły.
 5. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane w trakcie pokonkursowego wernisażu oraz na stronie
  internetowej organizatora.

 

Postanowienia końcowe:

 1. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych konkursu oraz na publikację prac i wizerunku autora pracy (z przebiegu wręczenia nagród) na stronie internetowej  organizatora, na profilu społecznościowym Facebook, a także w prasie lokalnej.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania nagrodzonych i wyróżnionych prac w materiałach promocyjnych imprezy.
 3. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
 4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 • administratorem podanych danych jest Szkoła Podstawowa nr 39 im. Józefa Lompy przy ul. 11 Listopada 21, 41-500 Chorzów
 • z naszym inspektorem ochrony danych (Zdzisław Korzuch) można skontaktować się przez e- mail: biuro@bitprotect.pl
 • celem przetwarzania podanych danych jest organizacja konkursu, a podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
 • podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału uczestnika w konkursie;
 • podane dane będą przechowywane przez okres roku od dnia zakończenia konkursu; dane oraz dokumentacja fotograficzna umieszczone w materiałach kronikarskich, na stronie www szkoły oraz na portalu społecznościowym do czasu ich prowadzenia;
 • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
 • uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;
 • uczestnik może wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych narusza jego prawa lub RODO.

 

Koordynator konkursu: Izabela Felka-Krufczyk

 

 

 

Załącznik 1

OŚWIADCZENIE

 Oświadczam, iż przekazane prace fotograficzne na konkurs pt. „Piękno symetrii” nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.

 

miejscowość i data                                                    ……..……………………………………………….

podpis uczestnika konkursu

 

miejscowość i data                                                    ……………………………………………………….

podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Załącznik 2

OŚWIADCZENIE

 Oświadczam, że osoba przedstawiona na zdjęciu wyraża zgodę na publikację wizerunku w celach organizacyjnych i promocyjnych konkursu pt. „Piękno symetrii”.

 

miejscowość i data                                                    ……..……………………………………………….

podpis uczestnika konkursu

 

miejscowość i data                                                    ……………………………………………………….

podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 


POPRZEDNIE EDYCJE KONKURSU:

Skip to content