Usprawiedliwienia

Usprawiedliwianie nieobecności
Zgodnie z zapisami WSO, rodzic/opiekun prawny ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność dziecka w ciągu 3 dni od powrotu do szkoły. W przeciwnym wypadku wychowawca zmuszony jest do odnotowania godzin nieusprawiedliwionych, co może mieć swoje następstwa w obniżonej ocenie z zachowania.

Zwolnienia z zajęć dydaktycznych
Uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych tylko na podstawie pisemnej prośby rodzica. Uczeń zobowiązany jest przedstawić wychowawcy pisemną prośbę o zwolnienie w danym dniu i uzyskać jego zgodę. Wychowawca dokonuje adnotacji w dzienniku lekcyjnym. W przypadku nieobecności wychowawcy zgodę na zwolnienie ucznia wyraża wicedyrektor lub nauczyciel, z zajęć którego uczeń się zwalnia.

Uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych w sytuacji pogorszenia się jego stanu zdrowia, jednakże musi być wtedy odebrany przez rodziców (prawnych opiekunów) lub odprowadzony do domu przez osobę będącą pracownikiem gimnazjum i przekazany rodzicom (prawnych opiekunów).
Nie można zwolnić ucznia na podstawie rozmowy telefonicznej.
Gimnazjum nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów, którzy samowolnie opuszczą teren szkoły.

Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego
Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. Podanie rodziców lub prawnych opiekunów wraz z zaświadczeniem lekarskim o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego musi wpłynąć do dyrektora szkoły.

Skip to content