Samorząd uczniowski

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO (2019/2020)

 • Przewodniczący – Paulina Boćko
 • Zastępca – Dominika Olejnik
 • Zastępca – Damian Moroń
 • Sekretarz  – Agata Chuć i Oliwia Respa
 • Skarbnik – Michalina Golaszczyk
 • Opiekun SU – Stella Klinner-Hadelka, Joanna Stanowska

 

LIDERZY SEKCJI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 • Sekcja organizacyjno-porządkowa – Paulina Boćko i Daniel Pyka
 • Sekcja informacyjna – Dominika Olejnik, i Damian Moroń
 • Sekcja plastyczna – Oliwia Selinger i Amelia Boehm
 • Sekcja audio-video – Bartek Szajek

 

CELE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Celem działania Samorządu Uczniowskiego jest:

 • uczenie się demokratycznych form współżycia w społeczeństwie, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, uczenie się odpowiedzialności, rozumienia odrębności przekonań i tolerancji;
 • kształtowanie umiejętności grupowego działania uczniów;
 • pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole;
 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
 • wszechstronne działania zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i rówieśnikom;
 • organizowanie wolnego czasu uczniów;
 • reprezentowanie interesu społeczności uczniowskiej.

 

Do głównych zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

 • przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów;
 • dbanie o dobre imię i cześć szkoły;
 • kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
 • organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska;
 • współdziałanie z innymi organami szkoły w kierunku zapewniania wszystkim uczniom odpowiednich warunków do nauki oraz udzielania niezbędnej pomocy uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji;
 • występowanie z inicjatywą organizowania imprez i uroczystości szkolnych;
 • organizowanie konkursów szkolnych;
 • udział w pracach organizowanych przez radę uczniowską.