Samorząd uczniowski

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO (2021/2022)

 • Przewodniczący – Edyta Czimok
 • Zastępca – Dominika Hałas
 • Protokolantka – Kinga Ryborz

 

CELE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Celem działania Samorządu Uczniowskiego jest:

 • uczenie się demokratycznych form współżycia w społeczeństwie, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, uczenie się odpowiedzialności, rozumienia odrębności przekonań i tolerancji;
 • kształtowanie umiejętności grupowego działania uczniów;
 • pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole;
 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
 • wszechstronne działania zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i rówieśnikom;
 • organizowanie wolnego czasu uczniów;
 • reprezentowanie interesu społeczności uczniowskiej.

 

Do głównych zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

 • przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów;
 • dbanie o dobre imię i cześć szkoły;
 • kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
 • organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska;
 • współdziałanie z innymi organami szkoły w kierunku zapewniania wszystkim uczniom odpowiednich warunków do nauki oraz udzielania niezbędnej pomocy uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji;
 • występowanie z inicjatywą organizowania imprez i uroczystości szkolnych;
 • organizowanie konkursów szkolnych;
 • udział w pracach organizowanych przez radę uczniowską.
Skip to content