„Piękno symetrii” (Edycja II – 2016)

Laureaci II edycji miejskiego konkursu fotograficznego „Piękno symetrii” 2016

W dniu 1 czerwca jury w składzie:

 • Teresa Szczęsny – nauczyciel plastyki
 • Izabela Felka-Krufczyk – opiekun szkolnego koła fotograficznego
 • Czesław Kolasiński – nauczyciel matematyki
 • Katarzyna Jabłońska – nauczyciel matematyki

dokonało przeglądu nadesłanych na konkurs prac fotograficznych i postanowiło przyznać:

w kategorii szkół podstawowych:

 • I miejsce Arturowi Wojciechowskiemu z SP  25
 • II miejsce Julii Wojciechowskiej z SP 13
 • III miejsce Kamilowi Bułdakowi z SP 13

w kategorii gimnazjum:

 • I miejsce Karolinie Janko z Gim 5
 • II miejsce Katarzynie Nawrockiej z ZSS 2
 • III miejsce Marii Filipiak z AZSO
 • wyróżnienie Katarzynie Briańskiej z AZSO

 

Nagrodzonym uczniom gratulujemy sukcesu a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

 

 


 

REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO (2016)

Piękno symetrii”

 

Organizator

 • Gimnazjum nr 5 ul. 11 Listopada 21, 41-500 Chorzów

Uczestnicy

 • Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Chorzowa.

Kategorie wiekowe

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

 1. Szkoła podstawowa
 2. Gimnazjum

Cel ogólny konkursu:

 • Spoglądanie na otaczający nas świat przez pryzmat symetrii w przyrodzie, architekturze i przedmiotów codziennego użytku. Poszukiwanie ciekawych par i bliźniaczych sekwencji.

Cele szczegółowe konkursu

 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w dziedzinie fotografii
  i matematyki
 • popularyzacja fotografii wśród uczniów jako formy wypowiedzi
 • kształtowanie wyobraźni geometrycznej
 • poszukiwanie w otoczeniu matematycznego ładu
 • uwrażliwienie na otaczające nas piękno natury, architektury regionu
 • poszukiwanie młodych talentów
 • zachęcenie dzieci i młodzieży do działań kulturotwórczych

Warunki uczestnictwa

 • Każda fotografia musi być opisana na odwrocie drukowanymi literami: imię i nazwisko autora, adres szkoły, tytuł pracy, nazwisko opiekuna. Do prac należy dołączyć również podpisane oświadczenie ( załącznik 1).
 • Technika wykonania zdjęcia jest dowolna.
 • Prace wysłane tylko drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę!
 • Jeden uczestnik może nadesłać max. dwie prace w formie wywołanego zdjęcia na papierze fotograficznym w formacie min. 15 x 21 oraz dołączyć zdjęcia nagrane na nośniku (CD/DVD ) lub jako załącznik do e-maila na adres gim5@sp39.chorzow.pl (prace muszą być w formacie JPG o wymiarach 1800 DPI dłuższy bok).
 • Każda praca posiada tylko jednego autora (wyklucza się współautorstwo).
 • Temat prac musi wiązać się z podanym tytułem konkursu.
 • Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie (uczestnik jest właścicielem praw autorskich).
 • O ile na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik zgłaszając zdjęcie do konkursu oświadcza na piśmie (załącznik 2), że osoba ta wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku.
 • Prace, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów będą odrzucone.
 • Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (daty lub godziny wykonania zdjęcia) będą dyskwalifikowane.

Terminy:

 • Prace należy przesyłać do 31 maja 2016 r., na adres: Gimnazjum nr 5, ul. 11 Listopada 21, 41-500 Chorzów z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Piękno symetrii”
 • Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3 czerwca 2016 r. w Gimnazjum nr 5 w Chorzowie.
 • Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury telefonicznie lub przez e-mail szkoły.

Nagrody:

 • Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zadecyduje o podziale nagród. Decyzje jury są ostateczne.
 • Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

a) szkoła podstawowa

b) gimnazjum

 • Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca dla każdej grupy wiekowej.
 • Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane w trakcie pokonkursowego wernisażu oraz na stronie internetowej organizatora.

Postanowienia końcowe:

 • Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych oraz na publikację prac i wizerunku (z przebiegu wręczenia nagród) na stronie internetowej  organizatora, a także w prasie lokalnej.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania nagrodzonych i wyróżnionych prac w materiałach promocyjnych imprezy.
 • Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
 • Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

 

Koordynator konkursu: Izabela Felka-Krufczyk

 

 

 

Załącznik 1

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, iż przekazane prace fotograficzne na konkurs pt. „Piękno symetrii” nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.

 

 

miejscowość i data                                                                                     ……..……………………………………………….

podpis uczestnika konkursu

 

miejscowość i data                                                                                     ……………………………………………………….

podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

Załącznik 2

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że osoba przedstawiona na zdjęciu wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku w celach organizacyjnych i promocyjnych konkursu pt. „Piękno symetrii”.

 

 

miejscowość i data                                                                                       ……..……………………………………………….

podpis uczestnika konkursu

 

miejscowość i data                                                                                     ……………………………………………………….

podpis rodzica/opiekuna prawnego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content