XVIII edycja konkursu grafiki komputerowej MILENIUM

MIEJSKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ „MILENIUM”

XVIII EDYCJA – 2019

Temat: „W hołdzie Powstańcom Śląskim”

 

PROTOKÓŁ  XVIII  EDYCJI MIEJSKIEGO KONKURSU MILENIUM

W dniu 6 czerwca 2019 komisja w składzie:

 • prof. Jan Szmatloch- Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach – przewodniczący
 • mgr Anna Szmatloch – artysta plastyk, nauczyciel
 • mgr Anna Suchecka-Wójcik –dyrektor SP 39
 • mgr Teresa Szczęsny –  nauczyciel informatyki i plastyki

dokonała przeglądu 65  prac i przyznała następujące nagrody:

Kategoria SZKOŁA

KOD MIEJSCE SZKOŁA NAUCZYCIEL
VI 1 Szkoła Podstawowa nr 39 Sylwia Bandyga-Dutkiewicz, Teresa Szczęsny
V 2 Szkoła Podstawowa nr 25 Iwona Chrobot
I 3 Szkoła Podstawowa nr 1 Aleksandra Wicher

Kategoria GRUPA WIEKOWA KL. 1-3 SP

KOD MIEJSCE IMIĘ NAZWISKO UCZNIA SZKOŁA NAUCZYCIEL
1 wyróżnienie Barbara Skorek SP 21 Michał Szwedo, Aneta Lazar

Kategoria GRUPA WIEKOWA KL. 4 – 6 SP

KOD MIEJSCE IMIĘ NAZWISKO UCZNIA SZKOŁA NAUCZYCIEL
3 1 Melania Michalik SP 29 Małgorzata Wojdakowska
27 2 Martyna Denkiewicz SP 25 Iwona Chrobot
14 3 Magdalena Kozłowska SP 1 Aleksandra Wicher
37 3 Zuzanna Hadamik SP 39 Teresa Szczęsny
62 wyróżnienie Alex Wróblewski SP 39 Teresa Szczęsny
38 wyróżnienie Wiktoria Szczech SP 39 Teresa Szczęsny
39 wyróżnienie Julia Majewska SP 39 Teresa Szczęsny

Kategoria GRUPA WIEKOWA KL. 7 – 8 SP i GIM

KOD MIEJSCE IMIĘ NAZWISKO UCZNIA SZKOŁA NAUCZYCIEL
47 1 Karol Nowakowski SP 39 Teresa Szczęsny
19 2 Julia Hamilka SP 25 Iwona Chrobot
6 3 Adam Pustelnik SP 1 Aleksandra Wicher
35 wyróżnienie Martyna Kalbarczyk SP 39 Sylwia Bandyga-Dutkiewicz
29 wyróżnienie Olaf Majewski SP 25 Iwona Chrobot
5 wyróżnienie Piotr Baszczak SP 22 Paweł Ochęcki

 

W KONKURSIE UCZESTNICZYŁY NASTĘPUJĄCE SZKOŁY:

 • SP 1 –   Aleksandra Wicher
 • SP 21 – Beata Tyszka-Skorek
 • SP 22 – Piotr Ochęcki
 • SP 25 – Iwona Chrobot
 • SP 29 – Iwona Chrobot, Małgorzata Wojdakowska
 • SP 39 – Teresa Szczęsny, Sylwia Bandyga-Dutkiewicz,
 • ZSSRK  – Mariusz Kudła

 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM I ICH OPIEKUNOM DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE I ZAPRASZAMY NA UROCZYSTE ROZDANIE NAGRÓD W DNIU 14 CZERWCA 2019 o godz 13.00 w SP 39

 


Regulamin konkursu

Organizator

 • Szkoła Podstawowa nr 39 im. Józefa Lompy w Chorzowie

Uczestnicy

 • Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i klas III gimnazjalnych Chorzowa.

Cel

Włączenie się w obchody i uhonorowanie patrona roku 2019 – Powstań Śląskich:

 • zainteresowanie dzieci i młodzieży historią Powstań Śląskich z okazji 100 rocznicy wybuchu Pierwszego Powstania oraz życiem na Śląsku w tamtych czasach
 • kształcenie umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym i programami graficznymi
 • kształcenie świadomości używania legalnego oprogramowania
 • kształtowanie pożądanych postaw estetycznych, rozwijanie wrażliwości artystycznej

 

Przykładowe tematy

 • wydarzenia, miejsca, obiekty historyczne związane z Powstaniami
 • postacie związane z Powstaniami
 • życie na Śląsku w okresie Powstań
 • projekt plakatu z okazji rocznicy wybuchu Powstań Śląskich

 

Kategorie wiekowe

 • Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych: kl. I-III, kl. IV-VI, kl. VII-VIII i kl. III gim.

 

Warunki uczestnictwa

 • Każda praca musi być opisana na odwrocie drukowanymi literami: imię i nazwisko autora, wiek autora, adres szkoły, tytuł pracy, nazwisko opiekuna
 • Każda praca posiada tylko jednego autora (wyklucza się współautorstwo).
 • Przedmiotem konkursu są prace wykonane samodzielnie (uczestnik jest właścicielem praw autorskich) i wydrukowane w formacie A4
 • Prace, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów będą odrzucone.

 

Terminy:

 • Wydrukowane prace należy dostarczyć lub przesyłać do 4 czerwca 2019 r., na adres: SP 39, ul. 11 Listopada 21, 41-500 Chorzów z dopiskiem Konkurs Grafiki Komputerowej. Do prac należy dołączyć płytkę CD z nagranymi plikami prac (ania_kowalska_sp39) oraz listę zbiorczą wg wzoru:

Szkoła ……………………………………………………………………………………

nr tel. szkoły …………………………………. e-mail szkoły …………………………………………………………………………..

 

lp Kod Uczestnika

Wypełnia organizator

Imię, nazwisko ucznia klasa Tytuł Nazwisko nauczyciela

 

 • Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród zaplanowane jest na czerwca 2019 r. w Gimnazjum nr 5 w Chorzowie.
 • Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury telefonicznie lub przez e-mail szkoły.

Nagrody:

 • Powołane przez Organizatora jury pod kierunkiem profesora ASP w Katowicach dokona oceny dostarczonych  prac oraz zadecyduje o podziale nagród. Decyzje jury są ostateczne.
 • Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów I, II, III miejsca i wyróżnień dla każdej grupy wiekowej oraz uczestniczącej w konkursie szkoły. Praca o szczególnie wysokich walorach artystycznych może otrzymać tytuł Grand Prix.
 • Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane w trakcie pokonkursowego wernisażu a nazwiska laureatów umieszczone na stronie internetowej organizatora.

Postanowienia końcowe:

 • Dostarczając pracę na Konkurs, Uczestnik Konkursu tym samym oświadcza, że jest autorem dostarczonej pracy i nie narusza ona żadnych praw osób trzecich, praw osobistych, autorskich oraz pokrewnych.
 • Zgłaszając prace do Konkursu, Uczestnik Konkursu i/lub jego Prawni Opiekunowie nieodpłatnie przenoszą na Organizatora prawa autorskie do pracy, do celów promocyjnych oraz organizacyjnych Konkursu. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania w mediach informacji o Konkursie oraz reprodukcji pracy i wizerunku uczestnika.
 • Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu a Uczestnik tym samym wyraża zgodę na publikowanie jego danych osobowych w materiałach dotyczących Konkursu.
 • Wszystkie sporne kwestie nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 • Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 • Wszelkie informacje o konkursie na stronie www.sp39.chorzow.pl/konkursy

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 • administratorem podanych danych jest Szkoła Podstawowa nr 39 im. Józefa Lompy przy ul. 11 Listopada 21, 41-500 Chorzów
 • z naszym inspektorem ochrony danych (Zdzisław Korzuch) można skontaktować się przez e- mail: biuro@bitprotect.pl
 • celem przetwarzania podanych danych jest organizacja konkursu, a podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
 • podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału uczestnika w konkursie;
 • podane dane będą przechowywane przez okres roku od dnia zakończenia konkursu; dane oraz dokumentacja fotograficzna umieszczone w materiałach kronikarskich, na stronie www szkoły oraz na portalu społecznościowym do czasu ich prowadzenia;
 • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
 • uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;
 • uczestnik może wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych narusza jego prawa lub RODO.

 

Zapraszamy do udziału!

koordynator konkursu: Teresa Szczęsny


ARCHIWUM KONKURSÓW:

Skip to content