XVII edycja konkursu grafiki komputerowej MILENIUM

MIEJSKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ „MILENIUM”

XVII EDYCJA – 2018

„od Królewskiej Huty do Chorzowa czyli 150-lecie uzyskania praw miejskich”

 

PROTOKÓŁ  XVII  EDYCJI MIEJSKIEGO KONKURSU GRAFIKI KOMPUTEROWEJ MILENIUM

 

W dniu 6 czerwca 2018 komisja w składzie:

 • prof. Jan Szmatloch- Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach – przewodniczący
 • mgr Anna Szmatloch – artysta plastyk, nauczyciel
 • lic. Małgorzata Owca – wicedyrektor SP 39
 • mgr Teresa Szczęsny –  nauczyciel informatyki i plastyki

dokonała przeglądu 181  prac i przyznała następujące nagrody:

Kategoria SZKOŁA

KOD MIEJSCE SZKOŁA NAUCZYCIEL
IV 1 Szkoła Podstawowa nr 39 Agata Szeptuch, Teresa Szczęsny
VIII 2 Szkoła Podstawowa nr 25 Iwona Chrobot
V 3 Szkoła Podstawowa nr 29 Iwona Chrobot, Małgorzata Wojdakowska, Małgorzata Maintok, Dorota Kandzia, Wojciech Kolarz

Kategoria GRUPA WIEKOWA KL. 1-3 SP

KOD MIEJSCE IMIĘ NAZWISKO UCZNIA SZKOŁA NAUCZYCIEL
137 I Janek Frącek SP 13 Michał Szwedo, Aneta Lazar
62 II Ela Kwaśniewicz SP 29 Małgorzata Wojdakowska
101 III Julia Klasik SP 1 Róża Wicher,
135 wyróżnienie Maja Białas SP 13 Michał Szwedo, Aneta Lazar

Kategoria GRUPA WIEKOWA KL. 4 – 6 SP

KOD MIEJSCE IMIĘ NAZWISKO UCZNIA SZKOŁA NAUCZYCIEL
74 1 Jesika Radosz SP 29 Iwona Chrobot
128 2 Jakub Lara SP 1 Anna Golec
46 3 Emila Dumana SP 39 Agata Szeptuch
121 wyróżnienie Marta Mały SP 1 Anna Październiok
82 wyróżnienie Dominik Brzozowski SP 1 Aleksandra Wicher
165 wyróżnienie Marta Bańka SP 25 Iwona Chrobot
153 wyróżnienie Natalia Sokolik SP 25 Iwona Chrobot
11 wyróżnienie Anna Morańska SP 24 Urszula Krześlak
12 wyróżnienie Roksana Muchewicz SP 24 Urszula Krześlak

Kategoria GRUPA WIEKOWA KL. GIMNAZJUM

KOD MIEJSCE IMIĘ NAZWISKO UCZNIA SZKOŁA NAUCZYCIEL
61 wyróżnienie Bartosz Jaworski SP 39 – gim5 Agata Szeptuch

 

W KONKURSIE UCZESTNICZYŁY NASTĘPUJĄCE SZKOŁY:

 • SP 1 – Róża Wicher, Aleksandra Wicher, Anna Październiok, Anna Golec
 • SP 13 – Dobrosława Wołowczyk, Michał Szwedo, Aneta Lazar, Karina Leśnikowska, Ewa Jankowska
 • SP 15 – Halina Dobek
 • SP 24 – Urszula Krześlak
 • SP 25 – Iwona Chrobot
 • SP 29 – Iwona Chrobot, Małgorzata Wojdakowska, M. Maintok, Dorota Kandzia, Wojciech Kolarz
 • SP 39 – Teresa Szczęsny, Agata Szeptuch

 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM I ICH OPIEKUNOM DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE I ZAPRASZAMY NA UROCZYSTE ROZDANIE NAGRÓD
W DNIU 11 CZERWCA 2018 o godz. 13.30 w SP 39

 

 


Regulamin konkursu

Organizator

 • Szkoła Podstawowa nr 39 im. Józefa Lompy w Chorzowie

 

 Uczestnicy

 • Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych Chorzowa.

 

 Cel

Włączenie się w obchody 150-lecia nadania praw miejskich Królewskiej Hucie, a ponadto:

 • zainteresowanie dzieci i młodzieży historią swojego miasta
 • kształcenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu
 • kształcenie umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym i programami graficznymi
 • kształcenie świadomości używania legalnego oprogramowania
 • kształtowanie pożądanych postaw estetycznych, rozwijanie wrażliwości artystycznej

 

Przykładowe tematy

 • charakterystyczne obiekty Chorzowa
 • ciekawe wydarzenie związane z Chorzowem
 • ciekawi ludzie związani z Chorzowem

 

Kategorie wiekowe

 • Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych: kl. I-III i kl. IV-VII szkoły podstawowej oraz kl. II-III gimnazjalne

 

Warunki uczestnictwa

 • Każda praca musi być opisana na odwrocie drukowanymi literami: imię i nazwisko autora, wiek autora, adres szkoły, tytuł pracy, nazwisko opiekuna
 • Każda praca posiada tylko jednego autora (wyklucza się współautorstwo).
 • Przedmiotem konkursu są prace wykonane samodzielnie (uczestnik jest właścicielem praw autorskich) i wydrukowane w formacie A4
 • Prace, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów będą odrzucone.

 

Terminy:

 • Wydrukowane prace należy dostarczyć lub przesyłać do 31 maja 2018, na adres: SP 39, ul. 11 Listopada 21, 41-500 Chorzów z dopiskiem Konkurs Grafiki Komputerowej. Do prac należy dołączyć płytkę CD z nagranymi plikami prac (ania_kowalska_sp39) oraz listę zbiorczą wg wzoru:

 

Szkoła ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

nr tel. szkoły …………………………………. e-mail szkoły …………………………………………………………………………..

 

lp Kod Uczestnika

Wypełnia organizator

Imię, nazwisko ucznia Tytuł Nazwisko nauczyciela

 

 • Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród 11 czerwca 2018 w Gimnazjum nr 5 w Chorzowie.
 • Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury telefonicznie lub przez e-mail szkoły.

 

Nagrody:

 • Powołane przez Organizatora jury pod kierunkiem profesora ASP w Katowicach dokona oceny dostarczonych  prac oraz zadecyduje o podziale nagród. Decyzje jury są ostateczne.
 • Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów I, II, III miejsca i wyróżnień dla każdej grupy wiekowej oraz uczestniczącej w konkursie szkoły. Praca o szczególnie wysokich walorach artystycznych może otrzymać tytuł Grand Prix.
 • Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane w trakcie pokonkursowego wernisażu a nazwiska laureatów umieszczone na stronie internetowej organizatora.

 

Postanowienia końcowe:

 • Dostarczając pracę na Konkurs, Uczestnik Konkursu tym samym oświadcza, że jest autorem dostarczonej pracy i nie narusza ona żadnych praw osób trzecich, praw osobistych, autorskich oraz pokrewnych.
 • Zgłaszając prace do Konkursu, Uczestnik Konkursu i/lub jego Prawni Opiekunowie nieodpłatnie przenoszą na Organizatora prawa autorskie do pracy, do celów promocyjnych oraz organizacyjnych Konkursu. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania w mediach informacji o Konkursie oraz reprodukcji pracy.
 • Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Uczestnik tym samym wyraża zgodę na publikowanie danych osobowych Autora w materiałach dotyczących Konkursu.
 • Wszystkie sporne kwestie nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 • Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 • Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.)
 • Wszelkie informacje o konkursie na stronie www.sp39.chorzow.pl w zakładce konkursy

 

Zapraszamy do udziału!

 

koordynator konkursu: Teresa Szczęsny


ARCHIWUM KONKURSÓW:

Skip to content