XVI edycja konkursu MILENIUM (2017)

MIEJSKI  KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ „MILENIUM”

XVI EDYCJA – 2017

 

 

WYNIKI XVI  EDYCJI

W dniu 2 czerwca 2017 komisja w składzie:

 • prof. Jan Szmatloch- Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach – przewodniczący
 • mgr Anna Szmatloch – artysta plastyk, nauczyciel
 • mgr Anna Suchecka-Wójcik –dyrektor Gimnazjum nr 5
 • mgr Teresa Szczęsny –  nauczyciel informatyki i plastyki

dokonała przeglądu 74  prac i przyznała następujące nagrody:

Kategoria SZKOŁA

KOD MIEJSCE SZKOŁA NAUCZYCIEL
VI 1 Szkoła Podstawowa nr 29 Iwona Chrobot, Małgorzata Wojdakowska
III 2 Gimnazjum nr 5 Paulina Niegowska, Teresa Szczęsny
IV 3 Szkoła Podstawowa nr 25 Iwona Chrobot, Małgorzata Wojdakowska

Kategoria GRUPA WIEKOWA KL. 1-3 SP

KOD MIEJSCE IMIĘ NAZWISKO UCZNIA SZKOŁA NAUCZYCIEL
1 wyróżnienie Weronika Polaczek SP 1 Aleksandra Wicher

Kategoria GRUPA WIEKOWA KL. 4 – 6 SP

KOD MIEJSCE IMIĘ NAZWISKO UCZNIA SZKOŁA NAUCZYCIEL
1 1 Aleksandra Kacała ZSS nr 2 Urszula Wilk
43 2 Maria Michalik SP 29 Małgorzata Wojdakowska
35 3 Natalia Jagusiak SP 29 Ewa Piotrowska
22 wyróżnienie Anna Ślusarczyk SP 1 Katarzyna Śliwińska-Polak
45 wyróżnienie Patrycja Marszol SP 29 Małgorzata Wojdakowska
20 wyróżnienie Jakub Klasik SP 25 Iwona Chrobot

Kategoria GRUPA WIEKOWA KL. GIMNAZJUM

KOD MIEJSCE IMIĘ NAZWISKO UCZNIA SZKOŁA NAUCZYCIEL
62 I Radosław Baradziej Gim 5 Teresa Szczęsny
60 II Krzysztof Szklanny Gim 5 Teresa Szczęsny
2 III Alicja Bargieła Gim 2 Agnieszka Zieleźny-Operskalska
60 wyróżnienie Szymon Faerber Gim 5 Paulina Niegowska

 

W KONKURSIE UCZESTNICZYŁY NASTĘPUJĄCE SZKOŁY:

SP 1 – Katarzyna Śliwińska-Polak, Aleksandra Wicher

SP 13 – Dobrosława Wołowczyk,

SP 14 – Marta Bogocz

SP 25 – Iwona Chrobot

SP 29 – Iwona Chrobot, Małgorzata Wojdakowska, Ewa Piotrowska

ZSS nr 2 – Urszula Wilk

Gim 2 – Agnieszka Zieleźny-Operskalska

Gim 5 – Teresa Szczęsny, Paulina Niegowska,

 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM I ICH OPIEKUNOM DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE I ZAPRASZAMY NA UROCZYSTE ROZDANIE NAGRÓD W DNIU 7 CZERWCA 2017 NA GODZ. 12.00 DO SALI NR 9 GIMNAZJUM NR 5

 


 

Regulamin konkursu

Organizator

 • Gimnazjum nr 5 ul. 11 Listopada 21, 41-500 Chorzów

Uczestnicy

 • Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Chorzowa.

 

Cel konkursu:

Sejm ustanowił rok 2017 Rokiem sześciu patronów: Rzeki Wisły, Josepha Conrada – Korzeniowskiego, Józefa Piłsudskiego, Adama Chmielowskiego, błogosławionego Honorata Koźmińskiego i Tadeusza Kościuszki, którego, obchody 200 rocznicy śmierci będą odbywały się również pod auspicjami UNESCO i dlatego tegoroczną edycję konkursu dedykujemy przede wszystkim generałowi, naczelnikowi Powstania Kościuszkowskiego. Uczestnik może wybrać również innego patrona tegorocznych obchodów.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy w dowolnym programie graficznym przedstawiającej wydarzenie z życia Patrona, lub projekt plakatu obchodów Roku (wybranego patrona), projekt logo Roku (wybranego patrona), projekt plakatu filmu nakręconego na podstawie jego powieści… .

 

Cel szczegółowy konkursu:

 • zainteresowanie dzieci i młodzieży życiem, działalnością Patrona
 • czynne włączenie się w obchody Roku 2017
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym
 • kształtowanie świadomości używania legalnego oprogramowania
 • kształtowanie pożądanych postaw estetycznych
 • utrwalanie nawyku kulturalnego spędzania czasu wolnego

 

Kategorie wiekowe

 • Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych: Szkoła Podstawowa kl. I-III i kl. IV-VI oraz Gimnazjum­

 

Warunki uczestnictwa

 • Każda praca musi być opisana na odwrocie drukowanymi literami: imię i nazwisko autora, wiek autora, adres szkoły, tytuł pracy, nazwisko opiekuna
 • Każda praca posiada tylko jednego autora (wyklucza się współautorstwo).
 • Przedmiotem konkursu są prace wykonane samodzielnie (uczestnik jest właścicielem praw autorskich) i wydrukowane w formacie A4
 • Prace, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów będą odrzucone.

 

Terminy:

 • Wydrukowane prace należy dostarczyć lub przesyłać do 31 maja 2017, na adres: Gimnazjum nr 5, ul. 11 Listopada 21, 41-500 Chorzów z dopiskiem Miejski Konkurs Grafiki Komputerowej. Do prac należy dołączyć płytkę CD z nagranymi plikami prac (ania_kowalska_sp39) oraz listę zbiorczą wg wzoru:

Szkoła ……………………………………………………………………………………

nr tel. szkoły …………………………………. e-mail szkoły …………………………………………………………………………..

 

lp Kod Uczestnika

Wypełnia organizator

Imię, nazwisko ucznia Tytuł Nazwisko nauczyciela

 

 • Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 czerwca 2017 w Gimnazjum nr 5 w Chorzowie.
 • Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury telefonicznie lub przez e-mail szkoły.

 

Nagrody:

 • Powołane przez Organizatora jury pod kierunkiem profesora ASP w Katowicach dokona oceny nadesłanych prac oraz zadecyduje o podziale nagród. Decyzje jury są ostateczne.
 • Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
 1. szkoła podstawowa kl. I-III,
 2. szkoła podstawowa kl. IV-VI,
 3. gimnazjum
 • Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów I, II, III miejsca i wyróżnień dla każdej grupy wiekowej oraz uczestniczącej w konkursie szkoły. Praca o szczególnie wysokich walorach artystycznych może otrzymać tytuł Grand Prix.
 • Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane w trakcie pokonkursowego wernisażu a nazwiska laureatów umieszczone na stronie internetowej organizatora.

 

Postanowienia końcowe:

 • Dostarczając pracę na Konkurs, Uczestnik Konkursu tym samym oświadcza, że jest autorem dostarczonej pracy i nie narusza ona żadnych praw osób trzecich, praw osobistych, autorskich oraz pokrewnych.
 • Zgłaszając prace do Konkursu, Uczestnik Konkursu i/lub jego Prawni Opiekunowie nieodpłatnie przenoszą na Organizatora prawa autorskie do pracy, do celów promocyjnych oraz organizacyjnych Konkursu. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania w mediach informacji o Konkursie oraz reprodukcji pracy.
 • Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Uczestnik tym samym wyraża zgodę na publikowanie danych osobowych Autora w materiałach dotyczących Konkursu.
 • Wszystkie sporne kwestie nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 • Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 • Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.)
 • Wszelkie informacje o konkursie na stronie www.sp39.chorzow.pl/konkursy

Zapraszamy do udziału!

Teresa Szczęsny

 


 ARCHIWUM KONKURSÓW: