„Sztuka cenniejsza niż złoto” (2018)

Do nauczycieli plastyki!

Szkoła Podstawowa nr 39  w Chorzowie zaprasza uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych do udziału w Miejskim Konkursie z Historii Sztuki

 

SZTUKA CENNIEJSZA NIŻ ZŁOTO
XII edycja – 2018


Bóg, honor i ojczyzna czyli malarstwo polskie pod zaborami
(twórczość historyczna J. Matejki, A.Grottgera, J. Styki, J. i W. Kossaków)

 

Protokół miejskiego konkursu plastyczno-wiedzowego „sztuka cenniejsza niż złoto”

 

W dniu 6 czerwca 2018 komisja w składzie:

 • Jan Szmatloch – prof. ASP w Katowicach
 • Małgorzata Owca – wicedyrektor SP 39
 • Anna Szmatloch – artysta plastyk, nauczyciel
 • Teresa Szczęsny – nauczyciel plastyki

dokonała przeglądu nadesłanych na konkurs prac i postanowiła:

 • Do finału konkursu zakwalifikowali się i nagrody uzyskali – w kategorii szkoła podstawowa
IMIĘ I NAZWISKO SZKOŁA KLASA MIEJSCE NAUCZYCIEL
Kategoria kl. 1-3 SP
Nadia Stelmach SP 39 1 wyróżnienie Iwona Foryś

Kategoria kl. 4-6 SP

Szymon Morga SP 37 5 I Małgorzata Stoczkiewicz-Wanot
Małgorzata Polok SP 37 5 II Małgorzata Stoczkiewicz-Wanot
Magdalena Górecka SP 39 4 III Teresa Szczęsny
Julia Gulczyńska SP 13 5 III Beata Jakubczyk
Natalia Mzyk SP 39 7 wyróżnienie Teresa Szczęsny
Mateusz Nagel SP 39 4 wyróżnienie Teresa Szczęsny
 • oraz zakwalifikować do drugiej części konkursu uczniów klas gimnazjalnych
1 Kuźnicki Wojciech AZSO
2 Bednarska Julia AZSO
3 Włoczyk Olga SP 39/Gim 5
4 Berger Łukasz SP 39/Gim 5

 

Uczniowie gimnazjum przygotowują się do testu z zakresu wiedzy o malarstwie oraz historii. Gimnazjaliści będą pisali test 11 czerwca 2018 o godz. 12.45 w sali nr 9 gimnazjum nr 5 w Chorzowie.

Dziękujemy serdecznie za udział w konkursie wszystkim uczestnikom i  ich opiekunom.

Wszyscy laureaci zaproszeni są na podsumowanie i rozdanie nagród
w dniu 11 czerwca 2018 na godz. 11.30  do sali nr 9 SP 39 w Chorzowie.

 

Jan Szmatloch Małgorzata Owca, Teresa Szczęsny, Anna Szmatloch, Irena Czarnota


Regulamin konkursu

 

Organizator

 • Szkoła Podstawowa nr 39, 11 Listopada 21, 41-500 Chorzów

 

Uczestnicy

 • uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych Chorzowa.

 

Kategorie wiekowe i zadanie konkursowe

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:

 1. Szkoła podstawowa kl. I-III i kl. IV-VII – uczeń wykonuje pracę w dowolnej technice inspirowaną wybranym przez siebie dziełem malarskim
 2. Kl. II i III gimnazjalne – uczeń wykonuje pracę w dowolnej technice inspirowaną wybranym przez siebie dziełem malarskim a następnie przystępuje do  napisania testu z historii sztuki z w/w zakresu

 

Cel konkursu:

 • włączenie się w obchody 100-lecie odzyskania niepodległości
 • propagowanie postaw patriotycznych oraz szacunku do symboli narodowych
 • popularyzacja malarstwa wśród uczniów jako dziedziny sztuki
 • kształtowanie kreatywności, wrażliwości i wyobraźni plastycznej uczestników konkursu
 • poszukiwanie własnego warsztatu plastycznego
 • inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki

 

Warunki uczestnictwa

 • Każda praca musi być opisana na odwrocie drukowanymi literami: imię i nazwisko autora, wiek autora, adres szkoły, tytuł pracy, nazwisko opiekuna, imię, nazwisko autora oraz tytuł dzieła, które było źródłem inspiracji, okres w sztuce.
 • Prace zainspirowane inną niż malarstwo dziedziną sztuki, nie będą oceniane.
 • Technika wykonania pracy jest dowolna (forma płaska). Format max A2.
 • Każda praca posiada tylko jednego autora (wyklucza się współautorstwo).
 • Przedmiotem konkursu są prace plastyczne wykonane samodzielnie (uczestnik jest właścicielem praw autorskich).
 • Prace, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów będą odrzucone.

 

Terminy:

 • Prace należy dostarczyć lub przesyłać do 31 maja 2018, na adres: Szkoła Podstawowa nr 39, ul. 11 Listopada 21, 41-500 Chorzów z dopiskiem Miejski Konkurs z Historii Sztuki
 • Rozwiązywanie testu wiedzowego dla uczniów klas gimnazjalnych 4 czerwca 2018 w SP39 w Chorzowie
 • Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 11 czerwca 2018 w SP39 w Chorzowie.
 • Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury telefonicznie lub przez e-mail szkoły.

 

Nagrody:

 • Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zadecyduje o podziale nagród. Decyzje jury są ostateczne.
 • Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
  • szkoła podstawowa kl. I-III,
  • szkoła podstawowa kl. IV-VII,
  • klasy gimnazjalne II-III
 • Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów I, II, III miejsca i wyróżnień dla każdej grupy wiekowej oraz ich opiekunów. Praca o szczególnie wysokich walorach artystycznych może otrzymać tytuł Grand Prix.
 • Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane w trakcie pokonkursowego wernisażu a nazwiska laureatów umieszczone na stronie internetowej organizatora.

 

Postanowienia końcowe:

 • Dostarczając pracę na Konkurs, Uczestnik Konkursu tym samym oświadcza, że jest autorem dostarczonej pracy i nie narusza ona żadnych praw osób trzecich, praw osobistych, autorskich oraz pokrewnych.
 • Zgłaszając prace do Konkursu, Uczestnik Konkursu i/lub jego Prawni Opiekunowie nieodpłatnie przenoszą na Organizatora prawa autorskie do pracy, do celów promocyjnych oraz organizacyjnych Konkursu. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania w mediach informacji o Konkursie oraz reprodukcji pracy.
 • Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Uczestnik tym samym wyraża zgodę na publikowanie danych osobowych Autora w materiałach dotyczących Konkursu.
 • Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny
 • Wszystkie sporne kwestie nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 • Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.)
 • Wszelkie informacje o konkursie na stronie www.sp39.chorzow.pl w zakładce konkursy

Serdecznie zapraszamy!

koordynator konkursu: Teresa Szczęsny

 


POPRZEDNIE EDYCJE:

Skip to content