„Sztuka cenniejsza niż złoto” (2015)

 

Protokół z konkursu plastyczno-wiedzowego „sztuka cenniejsza niż złoto”

IX edycja – maj 2015

 

W dniu 22.05.2015. komisja w składzie:

 • mgr Irena Czarnota – nauczyciel plastyki, metodyk
 • mgr Anna Szmatloch – artysta plastyk
 • mgr Teresa Szczęsny – nauczyciel plastyki

dokonała przeglądu prac nadesłanych ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych i na I etapie postanowiła:

 1. do części teoretycznej zakwalifikować 20 uczniów ze szkół gimnazjalnych;
 2. w kategorii szkoła podstawowa przyznać:
Agata Wolińska SP13 kl.6 I miejsce naucz. Beata Jakubczyk
Kaja Starzycka SP13 kl.5 II miejsce naucz. Beata Jakubczyk
Julia Lazar SP24 kl.4 III miejsce naucz. Anna Chwapińska

 

Uczniowie gimnazjum do testu przygotowali się z zakresu kierunków:

sztuka wczesnochrześcijańska, romańska, gotycka, barokowa.

Część wiedzowa konkursu dla gimnazjalistów odbyła się 28 maja 2015 o godz. 12.30 w sali nr 9 Gimnazjum nr 5.

Igor Ratajczyk ZSSRKAK I Anna Szmatloch
Patrycja Jagieła ZSSRKAK II Anna Szmatloch
Michał Szwej AZSO II Irena Czarnota
Zuzanna Kiszel ZSSRKAK III Anna Szmatloch
Adrianna Majer AZSO III Irena Czarnota
Krzysztof Stańko GIM 5 III Teresa Szczęsny
Katarzyna Kincel AZSO III Irena Czarnota
Wiktoria Knop AZSO w I Irena Czarnota
Alicja Plichta ZSSRKAK w I Anna Szmatloch
Dawid Zimoląg ZSSRKAK W II Anna Szmatloch
Karolina Dębczak AZSO W II Irena Czarnota
Joanna Zdankowska ZSSRKAK W II Anna Szmatloch
Magdalena Prajsner AZSO W II Irena Czarnota
Grzegorz Śliwa GIM 5 w Teresa Szczęsny
Aleksandra Majda GIM 5 w Teresa Szczęsny
Wiktoria Wojciechowska ZSSRKAK w Anna Szmatloch
Daria Kozłowska GIM 5 w Teresa Szczęsny
Wiktoria Górecka GIM 5 w Teresa Szczęsny
Aleksandra Józefiak GIM 5 w Teresa Szczęsny
Jakub Warecki ZSSRKAK u Irena Czarnota

Wszyscy laureaci zostali zaproszeni na podsumowanie i rozdanie nagród w dniu 28 maja 2015 na godz. 13.45 do sali nr 9 Gimnazjum nr 5 w Chorzowie.

W tym dniu wszystkim wymienionym uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych, jak i ich opiekunom wręczono nagrody książkowe.

Uważamy, że cele konkursu zostały zrealizowane. Ilość przyznanych nagród świadczy o wysokim poziomie nadesłanych prac, wiedzy, którą przyswoili sobie uczniowie i popularności, jaką konkurs od lat cieszy się w środowisku. Poziom merytoryczny i organizacja konkursu zostały przez środowisko wysoko ocenione.

 

Teresa Szczęsny

Irena Czarnota

Anna Szmatloch

 

 

 


 

 

Gimnazjum nr 5 w Chorzowie zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w miejskim konkursie z historii sztuki

SZTUKA CENNIEJSZA NIŻ ZŁOTO

IX edycja

Sztuka w służbie Boga i człowieka

czyli sztuka wczesnochrześcijańska, romanizm, gotyk, barok

 

 

Regulamin konkursu:

 1. Celem konkursu jest kształtowanie zainteresowań i zamiłowań plastycznych poprzez rozwijanie wrażliwości odczuwania i rozumienia dzieł sztuki z różnych epok naszego kręgu kulturowego.
 2. Dla uczniów szkół podstawowych konkurs ma charakter praktyczny. Uczeń wykonuje pracę w dowolnej technice inspirowaną dziełem sztuki z podanego w tytule zakresu.
 3. Dla uczniów klas gimnazjalnych konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap ma charakter praktyczny. Uczeń wykonuje pracę w dowolnej technice inspirowaną dziełem sztuki z podanego w tytule zakresu. Autorzy najlepszych prac zostaną zakwalifikowani do części teoretycznej, która będzie polegała na rozwiązaniu testu z historii sztuki również z tego zakresu (na podstawie treści zawartych w podręczniku Kraina sztuki, wyd. szk.PWN)
 4. Na odwrocie pracy praktycznej należy podać informacje:
  1. imię, nazwisko ucznia
  2. wiek i klasa
  3. nazwa i adres placówki wraz z telefonem
  4. imię, nazwisko nauczyciela
  5. imię, nazwisko autora oraz tytuł dzieła, kierunek w sztuce, które było źródłem inspiracji.
  6. do pracy powinna być dołączona zgoda rodziców na publikację danych osobowych wg. wzoru.
 5. Prace praktyczne należy dostarczyć do Gimnazjum nr 5 do dnia 15 maja 2015.
 6. Informacje o wynikach części praktycznej zostaną podane do 22 maja 2015.
 7. Etap teoretyczny, posumowanie oraz rozdanie nagród zaplanowano na 28 maja 2015. Jury dokona podziału nagród w trzech grupach wiekowych:
  • I grupa: klasy I – III SP,

  • II grupa: klasy IV – VI SP,

  • III grupa: klasy I – III Gim.

 8. Prace zainspirowane innym niż podanym w tytule okresem w sztuce nie będą oceniane.
 9. Organizator nie zwraca nadesłanych prac oraz zastrzega sobie prawo ich publikacji
 10. Sytuacje nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.

Zapraszamy do udziału!

 

 

Wzór zgody

Ja niżej podpisany …………………………………………………………………….

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna ucznia)

wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych mojego dziecka

……………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko ucznia)

na stronie internetowej Gimnazjum nr 5 w Chorzowie.

————————————————-

Data, czytelny podpis rodzica