„Sztuka cenniejsza niż złoto” (2017)

 

Gimnazjum nr 5 w Chorzowie zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału

w Miejskim Konkursie z Historii Sztuki

SZTUKA CENNIEJSZA NIŻ ZŁOTO –  XI edycja – 2017

Malarskie inspiracje

(malarstwo jako dziedzina sztuki, historia malarstwa na przestrzeni wieków)

 

 

Protokół  miejskiego konkursu plastyczno-wiedzowego „sztuka cenniejsza niż złoto”

 

W dniu 2 czerwca 2017 komisja w składzie:

 • Jan Szmatloch – prof. ASP w Katowicach
 • Anna Suchecka-Wójcik –dyrektor GIM 5
 • Anna Szmatloch – artysta plastyk, nauczyciel
 • Teresa Szczęsny – nauczyciel plastyki

dokonała przeglądu nadesłanych na konkurs prac i postanowiła:

Do finału konkursu zakwalifikowali się:

 • i nagrody uzyskali – w kategorii szkoła podstawowa
Imię i nazwisko Szk. Kl. miejsce nauczyciel
Kategoria kl. 1-3 SP
ze względu na brak prac w tek grupie wiekowej – nagród nie przyznano
Kategoria kl. 4-6 SP
Natalia Roman SP 13 Kl.5 I Beata Jakubczyk
Krzysztof Kuźniacki SP 13 Kl.6 II Beata Jakubczyk
Jan Brudnowski SP 13 Kl.5 III Beata Jakubczyk
Bartosz Nawrat SP 13 Kl.5 wyróżnienie Beata Jakubczyk
Róża Ochwałc SP 13 Kl.5 wyróżnienie Beata Jakubczyk
Alicja Wawrzyniuk SP37 kl.4 wyróżnienie Małgorzata Stoczkiewicz-Wanot
Matylda Madejska SP37 kl.4 wyróżnienie Małgorzata Stoczkiewicz-Wanot

 

oraz zakwalifikować do drugiej części konkursu uczniów gimnazjum, którzy po napisaniu testu wiedzowego, uzyskaniu punków za prace praktyczne przyznane przez obecnych nauczycieli, zajęli miejsca:

nr imię i nazwisko szkoła miejsce opiekun
6 Karolina Sokołowska AZSO 1 Irena Czarnota
4 Zofia Bryła AZSO 2 Irena Czarnota
11 Paulina Dauman Gim 5 2 Teresa Szczęsny
5 Filip Grela AZSO 2 Irena Czarnota
10 Milena Borowiecka Gim 5 2 Teresa Szczęsny
12 Emilia Piec AZSRKAK 2 Anna Szmatloch
13 Natalia Uchnast AZSRKAK 3 Anna Szmatloch
3 Martyna Cichosz AZSO wyróżnienie Irena Czarnota
14 Wiktoria Kołodziej AZSRKAK wyróżnienie Anna Szmatloch
15 Klaudia Szczepanik AZSRKAK wyróżnienie Anna Szmatloch
9 Ewelina Botor Gim 5 wyróżnienie Teresa Szczęsny
8 Dawid Morawka Gim 5 wyróżnienie Teresa Szczęsny
2 Aleksandra Noga Gim 2 wyróżnienie Agnieszka Zieleźny-Operskalska
7 Dominik Gocyła G Int. wyróżnienie Joanna Mandzewska-Madejska
1 Patrycja Pogoda Gim 2 udział Agnieszka Zieleźny-Operskalska

 

Wszyscy laureaci zostali zaproszeni na podsumowanie i rozdanie nagród w dniu 7 czerwca 2017  na godz. 12.00 do sali nr 9 Gimnazjum nr 5 w Chorzowie.

W tym dniu wszystkim wymienionym uczniom oraz ich opiekunom wręczono nagrody: książki oraz materiały plastyczne.

Uważamy, że cele konkursu zostały zrealizowane. Ilość przyznanych nagród świadczy o wysokim poziomie nadesłanych prac, wiedzy, którą przyswoili sobie uczniowie  oraz o popularności, jaką konkurs od lat cieszy się w środowisku. Poziom merytoryczny i organizacja konkursu zostały przez środowisko wysoko ocenione.

Jan Szmatloch

Anna Suchecka-Wójcik, Teresa Szczęsny, Anna Szmatloch, Irena Czarnota

 


 

Regulamin konkursu

Organizator

 • Gimnazjum nr 5 ul. 11 Listopada 21, 41-500 Chorzów

Uczestnicy

 • Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Chorzowa.

Kategorie wiekowe i zadanie konkursowe

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:

 1. Szkoła podstawowa kl. I-III i kl. IV-VI – uczeń wykonuje pracę w dowolnej technice inspirowaną wybranym przez siebie dziełem malarskim
 2. Gimnazjum­– uczeń wykonuje pracę w dowolnej technice inspirowaną wybranym przez siebie dziełem malarskim a następnie przystępuje do  napisania testu z historii sztuki w zakresie malarstwa

Cel konkursu:

 • kształtowanie zainteresowań poprzez rozwijanie potrzeby odczuwania i rozumienia dzieł sztuki różnych epok
 • popularyzacja malarstwa wśród uczniów jako formy wypowiedzi plastycznej
 • kształtowanie kreatywności, wrażliwości i wyobraźni plastycznej uczestników konkursu
 • poszukiwanie własnego warsztatu plastycznego
 • zachęcenie dzieci i młodzieży do działań kulturotwórczych

Warunki uczestnictwa

 • Każda praca musi być opisana na odwrocie drukowanymi literami: imię i nazwisko autora, wiek autora, adres szkoły, tytuł pracy, nazwisko opiekuna, imię, nazwisko autora oraz tytuł dzieła, które było źródłem inspiracji, okres w sztuce.
 • Prace zainspirowane inną niż malarstwo dziedziną sztuki, nie będą oceniane.
 • Technika wykonania pracy jest dowolna (forma płaska). Format max A2.
 • Każda praca posiada tylko jednego autora (wyklucza się współautorstwo).
 • Przedmiotem konkursu są prace plastyczne wykonane samodzielnie (uczestnik jest właścicielem praw autorskich).
 • Prace, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów będą odrzucone.

Terminy:

 • Prace należy dostarczyć lub przesyłać do 31 maja 2017, na adres: Gimnazjum nr 5, ul. 11 Listopada 21, 41-500 Chorzów z dopiskiem Konkurs z historii sztuki
 • Rozwiązywanie testu wiedzowego dla uczniów gimnazjum 7 czerwca 2017
 • Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 czerwca 2017 w Gimnazjum nr 5 w Chorzowie.
 • Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury telefonicznie lub przez e-mail szkoły.

Nagrody:

 • Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zadecyduje o podziale nagród. Decyzje jury są ostateczne.
 • Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
 1. szkoła podstawowa kl. I-III,
 2. szkoła podstawowa kl. IV-VI,
 3. gimnazjum
 • Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów I, II, III miejsca i wyróżnień dla każdej grupy wiekowej oraz ich opiekunów. Praca o szczególnie wysokich walorach artystycznych może otrzymać tytuł Grand Prix.
 • Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane w trakcie pokonkursowego wernisażu a nazwiska laureatów umieszczone na stronie internetowej organizatora.

Postanowienia końcowe:

 • Dostarczając pracę na Konkurs, Uczestnik Konkursu tym samym oświadcza, że jest autorem dostarczonej pracy i nie narusza ona żadnych praw osób trzecich, praw osobistych, autorskich oraz pokrewnych.
 • Zgłaszając prace do Konkursu, Uczestnik Konkursu i/lub jego Prawni Opiekunowie nieodpłatnie przenoszą na Organizatora prawa autorskie do pracy, do celów promocyjnych oraz organizacyjnych Konkursu. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania w mediach informacji o Konkursie oraz reprodukcji pracy.
 • Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Uczestnik tym samym wyraża zgodę na publikowanie danych osobowych Autora w materiałach dotyczących Konkursu.
 • Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny
 • Wszystkie sporne kwestie nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 • .Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.)
 • Wszelkie informacje o konkursie na stronie www.sp39.chorzow.pl/konkursy

 

Serdecznie zapraszamy!

Teresa Szczęsny

 


POPRZEDNIE EDYCJE:

Skip to content