„Piękno symetrii” (IV Edycja)

Laureaci IV edycji Miejskiego Konkursu Fotograficznego „Piękno symetrii” 2018

 

W dniu 4 czerwca jury w składzie:

 1. Tomasz Krufczyk – fotograf Polskiej Agencji fotografów Forum
 2. Teresa Szczęsny – nauczyciel plastyki
 3. Adam Porwoł – nauczyciel matematyki
 4. Izabela Felka-Krufczyk – opiekun szkolnego koła fotograficznego

dokonało przeglądu nadesłanych na konkurs prac fotograficznych i postanowiło przyznać:

 • w kategorii klasy 4-6 szkoły podstawowej:
  • I miejsce Mateuszowi Sękstasowi z SP nr 21
  • II miejsce Robertowi Oleszowi z SP nr 39
  • III miejsce Szymonowi Machnikowi z SP nr 5
  • wyróżnienie Piotrowi Lizoniowi z SP nr 5
 • w kategorii klasy 7 szkoły podstawowej oraz 2 i 3 gimnazjum:
  • I miejsce Martinowi Waldorfowi z SP nr 5
  • II miejsce Emilii Nowakowskiej z SP nr 39
  • III miejsce Magdalenie Piontek z SP nr 5
  • wyróżnienie Maciejowi Trzcionce z AZSO

 

Dziękujemy serdecznie za udział w konkursie wszystkim uczestnikom i  ich opiekunom.

Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się  11 czerwca 2018 o godz. 13.30  w SP 39 w Chorzowie.

 


REGULAMIN IV EDYCJI MIEJSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„PIĘKNO SYMETRII” (2018)

 

 • Organizator

SP nr 39 im. Józefa Lompy w Chorzowie

 •  Uczestnicy

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Chorzowa.

 • Kategorie wiekowe
  • klasy 4-6 szkoły podstawowej
  • klasy 7 szkoły podstawowej oraz 2 i 3 gimnazjum
 • Cel ogólny konkursu:

Spoglądanie na otaczający nas świat przez pryzmat symetrii w przyrodzie, architekturze i przedmiotów codziennego użytku. Poszukiwanie ciekawych par i bliźniaczych sekwencji.

 • Cele szczegółowe konkursu
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w dziedzinie fotografii matematyki
  • popularyzacja fotografii wśród uczniów jako formy wypowiedzi
  • kształtowanie wyobraźni geometrycznej
  • poszukiwanie w otoczeniu matematycznego ładu
  • uwrażliwienie na otaczające nas piękno natury, architektury regionu
  • poszukiwanie młodych talentów
  • zachęcenie dzieci i młodzieży do działań kulturotwórczych

 

 • Warunki uczestnictwa
 1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie (uczestnik jest właścicielem praw autorskich).
 2. Temat prac musi wiązać się z podanym tytułem konkursu.
 3. Każda praca posiada tylko jednego autora (wyklucza się współautorstwo).
 4. Jeden uczestnik może nadesłać max. dwie prace w formie wywołanego zdjęcia na papierze fotograficznym w formacie min. 15cm x 21cm oraz dołączyć zdjęcia nagrane na nośniku (CD/DVD ) lub jako załącznik do e-maila na adres sp39@sp39.chorzow.pl (prace muszą być w formacie JPG o wymiarach 1800 px dłuższy bok).
 5. Prace wysłane tylko drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę!
 6. Technika wykonania zdjęcia jest dowolna.
 7. Każda fotografia musi być opisana na odwrocie drukowanymi literami: imię i nazwisko autora, adres szkoły, tytuł pracy, nazwisko opiekuna. Do prac należy dołączyć również podpisane oświadczenie o prawach autorskich( załącznik 1).
 1. O ile na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik zgłaszając zdjęcie do konkursu oświadcza na piśmie (załącznik 2), że osoba ta wyraziła zgodę na publikację swojego wizerunku.
 2. Prace, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów będą odrzucone.
 3. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (daty lub godziny wykonania zdjęcia) będą dyskwalifikowane.

 

 • Terminy:
 1. Prace należy przesyłać do 31 maja 2018 r., na ad res: Szkoła Podstawowa nr 39,ul. 11 Listopada 21, 41-500 Chorzów z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Piękno symetrii”
 2. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 39 w Chorzowie.

 

 • Nagrody:
 1. Powołane przez organizatorów Jury dokona oceny  nadesłanych prac oraz zadecydujeo podziale nagród. Decyzje Jury są ostateczne.
 2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
  1. klasy 4-6 szkoły podstawowej
  2. klasy 7 szkoły podstawowej oraz 2 i 3 gimnazjum
 3. Organizatorzy przewidują nagrody rzecz owe dla zwycięzców I, II i III miejsca w każdej kategoriiwiekowej. Przewidywane są wyróżnienia.
 4. O decyzji Jury  nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie lub przeze-mail szkoły.
 5. Nagrodzone prace zostaną w yeksponowane w trakcie pokonkursowego wernisażu oraz na stronieinternetowej organizatora.

 

 • Postanowienia końcowe:
 1. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danychosobowych do celów organizacyjnych konkursu oraz na publikację prac i wizerunku autora pracy (z przeb iegu    wręczenia nagród) na stronie internetowej  organizatora, a także w prasie lokalnej.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego  wykorzystywania nagrodzonychi wyróżnionych prac w materiałach promocyjnych imprezy.
 3. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
 4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

 

Koordynator konkursu: Izabela Felka-Krufczyk

 

Załącznik 1

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż przekazane prace fotograficzne na konkurs pt. „Piękno symetrii” nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.

 

 

miejscowość i data                                                                                                                          ……..……………………………………………….

podpis uczestnika konkursu

 

 

miejscowość i data                                                                                                                 ……………………………………………………….

podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Załącznik 2

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że osoba przedstawiona na zdjęciu wyraża zgodę na publikację wizerunku w celach organizacyjnych i promocyjnych konkursu pt. „Piękno symetrii”.

 

 

miejscowość i data                                                                                                                    ……..……………………………………………….

podpis uczestnika konkursu

 

 

miejscowość i data                                                                                                                  ……………………………………………………….

podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

POPRZEDNIE EDYCJE KONKURSU:

Skip to content