„Piękno symetrii” (Edycja III – 2017)

Laureaci III edycji miejskiego konkursu fotograficznego „Piękno symetrii” 2017

W dniu 2 czerwca jury w składzie:

 • Anna Suchecka – Wójcik – dyrektor Gimnazjum nr 5
 • Teresa Szczęsny – nauczyciel plastyki
 • Katarzyna Jabłońska – nauczyciel matematyki
 • Izabela Felka-Krufczyk – opiekun szkolnego koła fotograficznego

dokonało przeglądu nadesłanych na konkurs prac fotograficznych i postanowiło przyznać:

w kategorii szkół podstawowych:

 • I miejsce Indze Wojciechowskiej z SP 25
 • I miejsce Aleksandrze Nawrat z SP 21
 • II miejsce Dominikowi Rakowi z SP 21
 • III miejsce Natalii Sokolik z SP 25
 • wyróżnienie Wiktorii Mól z SP 13
 • wyróżnienie Wiktorii Skórze z SP 13

w kategorii gimnazjum:

 • I miejsce Dawidowi Gwoździowi z Gim 10
 • II miejsce Dawidowi Hanzlikowi z Gim 10
 • III miejsce Julii Więckowskiej z AZSO
 • wyróżnienie Weronice Opuchlik z Gim 10
 • wyróżnienie Katarzynie Nawrockiej z Gim 9

 

Nagrodzonym uczniom gratulujemy sukcesu a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.


REGULAMIN III EDYCJI MIEJSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „PIĘKNO SYMETRII”

 

Organizator

Gimnazjum nr 5 im. Józefa Lompy w Chorzowie

Uczestnicy

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Chorzowa.

Kategorie wiekowe

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

 1. Szkoła podstawowa
 2. Gimnazjum

 

Cel ogólny konkursu:

Spoglądanie na otaczający nas świat przez pryzmat symetrii w przyrodzie, architekturze
i przedmiotów codziennego użytku. Poszukiwanie ciekawych par i bliźniaczych sekwencji.

 

Cele szczegółowe konkursu

 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w dziedzinie fotografii
  i matematyki
 • popularyzacja fotografii wśród uczniów jako formy wypowiedzi
 • kształtowanie wyobraźni geometrycznej
 • poszukiwanie w otoczeniu matematycznego ładu
 • uwrażliwienie na otaczające nas piękno natury, architektury regionu
 • poszukiwanie młodych talentów
 • zachęcenie dzieci i młodzieży do działań kulturotwórczych

 

Warunki uczestnictwa

 1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie (uczestnik jest właścicielem praw autorskich).
 2. Temat prac musi wiązać się z podanym tytułem konkursu.
 3. Każda praca posiada tylko jednego autora (wyklucza się współautorstwo).
 4. Jeden uczestnik może nadesłać max. dwie prace w formie wywołanego zdjęcia na papierze fotograficznym w formacie min. 15cm x 21cm oraz dołączyć zdjęcia nagrane na nośniku (CD/DVD ) lub jako załącznik do e-maila na adres gim5@sp39.chorzow.pl (prace muszą być w formacie JPG o wymiarach.1800pix dłuższy bok).
 5. Prace wysłane tylko drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę!
 6. Technika wykonania zdjęcia jest dowolna.
 7. Każda fotografia musi być opisana na odwrocie drukowanymi literami: imię

i nazwisko autora, adres szkoły, tytuł pracy, nazwisko opiekuna. Do prac należy dołączyć również podpisane oświadczenie o prawach autorskich( załącznik 1).

 1. O ile na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik zgłaszając zdjęcie do konkursu oświadcza na piśmie (załącznik 2), że osoba ta wyraziła zgodę na publikację swojego wizerunku.
 2. Prace, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów będą odrzucone.
 3. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (daty lub godziny wykonania zdjęcia) będą dyskwalifikowane.

Terminy:

 1. Prace należy przesyłać do 31 maja 2017 r., na adres: Gimnazjum nr 5,
  ul. 11 Listopada 21, 41-500 Chorzów z dopiskiem Konkurs fotograficzny
  „Piękno symetrii”
 2. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 czerwca 2017 r. w Gimnazjum nr 5 w Chorzowie.

 

Nagrody:

 1. Powołane przez organizatorów Jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zadecyduje
  o podziale nagród. Decyzje Jury są ostateczne.
 2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
 3. a) szkoła podstawowa
 4. b) gimnazjum
 5. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla zwycięzców I, II i III miejsca w każdej kategorii
  wiekowej. Przewidywane są wyróżnienia.
 6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie lub przez
  e-mail szkoły.
 7. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane w trakcie pokonkursowego wernisażu oraz na stronie
  internetowej organizatora.

 

Postanowienia końcowe:

 1. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
  osobowych do celów organizacyjnych konkursu oraz na publikację prac i wizerunku
  (z przebiegu wręczenia nagród) na stronie internetowej organizatora, a także w prasie lokalnej.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania nagrodzonych
  i wyróżnionych prac w materiałach promocyjnych imprezy.
 3. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
 4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

 

 

Koordynator konkursu: Izabela Felka-Krufczyk


Załącznik 1

OŚWIADCZENIE

 

         Oświadczam, iż przekazane prace fotograficzne na konkurs pt. „Piękno symetrii” nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.

 

 

miejscowość i data                                                    ……..……………………………………………….

                                                                                  podpis uczestnika konkursu

miejscowość i data                                                    ……………………………………………………….

                                                                                  podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Załącznik 2

OŚWIADCZENIE

 

         Oświadczam, że osoba przedstawiona na zdjęciu wyraża zgodę na publikację wizerunku w celach organizacyjnych i promocyjnych konkursu pt. „Piękno symetrii”.

 

 

miejscowość i data                                                    ……..……………………………………………….

                                                                                  podpis uczestnika konkursu

miejscowość i data                                                    ……………………………………………………….

                                                                                  podpis rodzica/opiekuna prawnego

 


POPRZEDNIE EDYCJE:

Skip to content