Wolontariat

Idź do spisu treści

Menu główne:

HISTORIA I DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIUSZY W NASZYM GIMNAZJUM

W roku szkolnym 2005/2006 z inicjatywy pani Anny Sucheckiej – Wójcik i pani Iwony Piksy w naszej szkole zaczęła działać grupa wolontariuszy. Bardzo szybko zebrała się grupa uczniów z różnych klas, która aktywnie rozpoczęła pomaganie innym.
Mottem działania były słowa:
„Wystarczy, aby dobrzy ludzie nic nie robili, a zło zatriumfuje”.

Od roku szkolnego 2008/2009 opiekę nad szkolnym wolontariatem objęła pani Joanna Ziętal, grupa przyjęła nazwę „Bratnia dusza” i w swym działaniu kieruje się słowami Jana Pawła II, wielkiego Polaka i człowieka szczególnego, o wielkim sercu i autorytecie moralnym:
„Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych. Starajmy się usłyszeć to wołanie. Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki”

Nadrzędnym celem grupy wolontariuszy jest uwrażliwienie młodzieży gimnazjalnej na krzywdę ludzką i na potrzeby drugiego człowieka, a szczególnie ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz aktywizowanie młodzieży w celu zaangażowania się na rzecz drugiego człowieka i środowiska lokalnego. Młodzież jest wychowywana do niesienia pomocy. Niejednokrotnie widać życzliwość i pomoc wyrażającą się w drobnych gestach w obrębie samej szkoły i środowiska rodzinnego. Chodzi jednak o pogłębienie tego zagadnienia i pójście dalej tzn. w środowisko lokalne i poza nie.
Wolontariat ma rozwinąć wśród młodzieży postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, jest alternatywą dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości. Poprzez zaangażowanie wspiera ciekawe inicjatywy młodzieży, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, umożliwia pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach. Młodzież szkolna potrzebuje wartościowej formy spędzania wolnego czasu, ma potrzebę robienia czegoś dobrego i ważnego, poczucia, że jest niezbędna innym ludziom. Dostrzegamy potrzebę istnienia wolontariatu z powodu zobojętnienia środowiska na sprawy drugiego człowieka, krzywdę i agresję.
Szkolnej grupie wolontariuszy przyświecają następujące cele ogólne sformułowane w oparciu o program wychowawczy szkoły:
 • propagowanie wolontariatu jako wartościowego sposobu spędzania wolnego czasu,
 • zapoznanie młodych osób z ideą wolontariatu, przekazanie wiedzy na temat ruchu pozarządowego i przedstawienie działalności wybranych organizacji,
 • rozwój osobowy ucznia, szczególnie w sferze społecznej, moralnej i emocjonalnej, w tym postaw empatii i zrozumienia,
 • rozwój zainteresowań uczniów oraz ich predyspozycji,
 • rozbudzanie wrażliwości na drugiego człowieka oraz jego potrzeby,
 • działanie na rzecz innych i dla dobra wspólnego,
 • wychowanie do czynnej pomocy ludziom słabszym i chorym,
 • uczenie rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości, stworzenie alternatywy wobec narkotyków, przemocy, bierności i zobojętnienia na problemy społeczne,
 • poznawanie zasad skutecznej i prawidłowej komunikacji społecznej,
 • osiąganie wyznaczonych celów rzetelną pracą i uczciwością,
 • lepsze poznanie siebie,
 • rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości, współpracy i efektywności działań młodych ludzi,
 • włączania młodzieży w życie szkoły i środowiska lokalnego...
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego